Nájdených 147
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
473/2011 Z. z. Vyhláška o predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov 01.01.2012
42/1992 Zb. Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní nárokov v družstvách 28.01.1992
143/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív 01.01.1979
130/1968 Zb. Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt 26.09.1968
197/1949 Zb. Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949. 10.08.1949
199/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o hospodárskej spolupráci
512/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
509/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom lesného hospodárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva
502/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
455/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
453/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o zmenách Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
398/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
271/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
107/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci
41/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o podpore a vzájomnej ochrane investícií
122/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd
358/2003 Z. z. Zákon o obchodných reťazcoch 01.09.2003
156/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 17.05.2003
650/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 523/2001 Z. z. o spôsobe výpočtu maximálnych cien za dodanie zemného plynu odberateľom 01.01.2003
647/2002 Z. z. Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa určuje spôsob výpočtu maximálnej ceny za výkup elektriny z environmentálnych zdrojov a zo zdrojov na kombinovanú výrobu elektriny a tepla 01.01.2003