Vyhláška č. 476/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Čiastka 194/2000
Platnosť od 30.12.2000 do31.07.2009
Účinnosť od 01.01.2001 do31.07.2009
Zrušený 315/2009 Z. z.

OBSAH

476

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 24. novembra 2000,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 179/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom sa mení takto:

1. V § 1 sa za slovom „zamestnancom“ vypúšťajú slová „výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa“.

2. V § 2 sa suma „2 000 Kčs“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

3. V § 3 ods. 1 sa suma „2 500 Kčs“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.

4. V § 3 ods. 2 sa suma „1 000 Kčs“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

5. V § 5 ods. 2 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov“.

7. V § 6 písm. a) sa slová „paušálnej sume“ nahrádzajú slovami „sume uvedenej v § 3 ods. 1 a v § 5 ods. 2“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Peter Magvaši v. r.