Oznámenie č. p2/c51/1990 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce

Čiastka 51/1990
Platnosť od 10.08.1990
Redakčná poznámka

Uvedené opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

Hlavný arbiter Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

vydal podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov pod č. FD 463/SK/90Fe z 31. 7. 1990 opatrenie o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce.

Podľa tohto opatrenia sú miestne príslušné pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov vedených

a) medzi generálnym dodávateľom technologickej časti stavby jadrovej elektrárne Temelín, š. p. Škoda Praha a jeho dodávateľmi Krajská štátna arbitráž v Českých Budějoviciach,

b) medzi generálnym dodávateľom technologickej časti stavby jadrovej elektrárne Mochovce, š. p. Škoda Praha a jeho dodávateľmi Krajská štátna arbitráž v Bratislave.

Uvedené opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

Do opatrenia možno nazrieť na všetkých orgánoch hospodárskej arbitráže.