Vyhláška č. 66/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov

Čiastka 32/1957
Platnosť od 09.12.1957
Účinnosť od 24.12.1957
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol pre Írsko účinnosť 10. septembra 1957.

66

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 9. októbra 1957

o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov


Dohovor o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov dojednaný v Ženeve 26. septembra 1927 ratifikovalo Írsko, ktorého ratifikačná listina bola uložená 10. júna 1957, takže Dohovor nadobudol pre Írsko účinnosť 10. septembra 1957.


David v. r.