Nájdených 153
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie 01.09.2009
368/2008 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody 01.01.2009
274/2007 Z. z. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom 01.01.2008
447/2006 Z. z. Vyhláška o zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže 01.09.2006
437/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 01.07.2006
221/2006 Z. z. Zákon o výkone väzby 01.07.2006
475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody 01.01.2006
471/2003 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2003 01.12.2003
462/2002 Z. z. Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom 01.09.2002
417/2002 Z. z. Zákon o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb 01.01.2003
328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 01.07.2002
4/2001 Z. z. Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže 01.02.2001
73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.04.1998
607/1992 Zb. Nariadenie o jednorazovom odškodnení za ujmu na zdraví 30.12.1992
320/1991 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
468/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o jednorazovom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť, ku ktorým došlo v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru nápravnej výchovy 14.11.1990
25/1977 Zb. Vyhláška o zrážkach z pracovnej odmeny osôb vo výkone trestu alebo väzbe 01.04.1977
92/1963 Zb. Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody 01.01.1964
321/1948 Zb. Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže. 31.12.1948