Nájdených 215
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu 01.02.2012
482/2011 Z. z. Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí 01.01.2012
475/2011 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu 01.01.2012
183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii 01.08.2011
149/2011 Z. z. Vyhláška o pravidlách určovania počtu miest sudcov a zamestnancov súdov 01.06.2011
430/2009 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch 01.11.2009
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
319/2007 Z. z. Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania 01.08.2007
666/2005 Z. z. Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre správcov 01.01.2006
618/2005 Z. z. Vyhláška o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi 01.01.2006
543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy 01.01.2006
528/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu povinnej práce 01.01.2006
119/2005 Z. z. Vyhláška o vnútornej revízii súdu 01.04.2005
118/2005 Z. z. Vyhláška o náležitostiach rozvrhu práce 01.04.2005
8/2005 Z. z. Zákon o správcoch 01.07.2005
514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 01.07.2004
458/2003 Z. z. Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry 01.09.2004
244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní 01.07.2002