290

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. novembra 1996 boli v Prahe podpísané Pravidlá Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s pravidlami súhlas svojím uznesením č. 592 z 21. marca 1997 a prezident Slovenskej republiky ich ratifikoval 19. mája 1997.

Pravidlá nadobudli platnosť 8. augusta 1997 na základe článku 11 ods. 4.

PRAVIDLÁ

Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Slovenská republika a Česká republika na základe ustanovenia článku 36 ods. 4 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej 29. októbra 1992 dohodli sa takto:

Článok 1

1. Pravidlá Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou (ďalej len „Pravidlá“) sa použijú na riešenie sporov vyplývajúcich zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (ďalej len „Zmluva“) najmä na určenie, či a ako Zmluvná strana porušila túto Zmluvu.

2. Tieto Pravidlá sa vzťahujú najmä na rozhodovanie otázok týkajúcich sa obchodnej a colnej politiky Zmluvných strán, zabezpečenia voľného pohybu tovaru a služieb medzi Zmluvnými stranami vrátane princípu nediskriminácie a prijatia a vykonávania právnych noriem v oblastiach, na ktoré sa Zmluva vzťahuje.

Článok 2

Rozhodcovská komisia colnej únie

1. Spory vyplývajúce zo Zmluvy rieši Rozhodcovská komisia colnej únie (ďalej len „Rozhodcovská komisia“), ktorá sa tvorí pre každý jednotlivý prípad a je trojčlenná.

2. Rozhodcom môže byť fyzická osoba spôsobilá na vymenovanie do tejto funkcie z odbornej stránky, najmä so zameraním na znalosti medzinárodného práva a obchodnej politiky.

3. Rozhodca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a nemá postavenie zástupcu niektorej Zmluvnej strany. Rozhodca je viazaný mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámi v priebehu rozhodcovského konania. Mlčanlivosti môže byť zbavený, ak tak rozhodne Rada colnej únie (ďalej len „Rada“).

4. Vláda každej Zmluvnej strany vymenuje jedného rozhodcu. Rozhodca je vymenovaný v návrhu na začatie rozhodcovského konania alebo do tridsiatich dní odo dňa doručenia návrhu na začatie rozhodcovského konania a jeho meno a adresa sa zašlú druhej Zmluvnej strane a Stálemu sekretariátu Rady colnej únie (ďalej len „Sekretariát“).

5. Sekretariát do pätnástich dní od vymenovania oboch rozhodcov zvolá ich stretnutie, aby sa dohodli na treťom rozhodcovi. O treťom rozhodcovi sa musia dohodnúť najneskoršie do štyridsiatich dní od tohto stretnutia. Deň ustanovenia tretieho rozhodcu je dňom ustanovenia Rozhodcovskej komisie.

6. Tretí rozhodca, na ktorom sa dohodnú rozhodcovia vymenovaní vládami Zmluvných strán, je predsedom Rozhodcovskej komisie.

7. Bezodkladne po ustanovení Rozhodcovskej komisie jej Sekretariát odovzdá všetky podklady, ktoré dostal v súvislosti s prípadom.

Článok 3

1. Ak sa rozhodcovia nedohodnú v stanovenej lehote na treťom rozhodcovi, Sekretariát bezodkladne po uplynutí tejto lehoty a po konzultácii s nimi požiada Radu o vymenovanie tretieho rozhodcu.

2. Rada sa zíde, aby vymenovala tretieho rozhodcu a rozhodne o ňom do pätnástich dní od prijatia žiadosti podľa odseku 1.

Článok 4

Nahradenie rozhodcu

V prípade nečinnosti rozhodcu v Rozhodcovskej komisii po dobu dlhšiu ako tri mesiace odvolá rozhodcu ten, kto ho ustanovil. Ak má byť ustanovený nový rozhodca, postupuje sa primerane podľa ustanovení článkov 2 a 3.

Článok 5

Návrh na začatie rozhodcovského konania

1. Návrh na začatie rozhodcovského konania podaný Radou alebo Zmluvnou stranou prostredníctvom jej vlády môže byť predložený až potom, keď nebolo dosiahnuté vzájomne uspokojivé riešenie na rokovaní Rady.

2. Návrh na začatie rozhodcovského konania podaný Radou sa bezodkladne odovzdá prostredníctvom príslušného člena Rady vláde každej Zmluvnej strany.

3. Návrh na začatie rozhodcovského konania podaný Zmluvnou stranou prostredníctvom jej vlády zašle navrhujúca Zmluvná strana diplomatickou cestou druhej Zmluvnej strane a kópiu tohto návrhu zašle na vedomie Sekretariátu.

4. Návrh na začatie rozhodcovského konania obsahuje vymedzenie údajného porušenia Zmluvy a jeho zdôvodnenie, opis vecne a právne závažných skutočností doložených dôkazmi, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva, návrh výroku Rozhodcovskej komisie, dátum a podpis navrhovateľa, resp. splnomocnenca. K návrhu na začatie rozhodcovského konania podaného Zmluvnou stranou sa priloží vymenovacia listina rozhodcu a plná moc splnomocnenca. Návrh na začatie rozhodcovského konania podaný Radou obsahuje aj požiadavku oboch Zmluvných strán na znenie návrhu výroku Rozhodcovskej komisie.

Článok 6

Vyjadrenie o návrhu na začatie rozhodcovského konania

1. Ak návrh na začatie rozhodcovského konania podá Rada, vláda každej Zmluvnej strany predloží Sekretariátu písomné vyjadrenie o návrhu na začatie rozhodcovského konania do šesťdesiatich dní od jeho prijatia.

2. Ak návrh na začatie rozhodcovského konania podá jedna zo Zmluvných strán, vláda druhej Zmluvnej strany predloží Sekretariátu písomné vyjadrenie o návrhu na začatie rozhodcovského konania do šesťdesiatich dní od jeho prijatia.

3. Toto vyjadrenie obsahuje stanovisko k návrhu na začatie rozhodcovského konania a tvrdenia a argumenty, o ktoré sa opiera.

Článok 7

Rozhodcovské konanie

1. Rozhodcovská komisia koná bez zbytočných formalít čo najúčelnejšie, najhospodárnejšie a najrýchlejšie v záujme objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu veci a s obidvoma Zmluvnými stranami zaobchádza rovnakým spôsobom. Pritom obom Zmluvným stranám poskytne rovnakú príležitosť na obhajobu ich práv.

2. Rozhodcovská komisia na svojom prvom rokovaní vydá uznesenie, v ktorom oznámi začatie rozhodcovského konania, dátum ustanovenia a zloženia Rozhodcovskej komisie, a ak je to účelné, určí termín a miesto ďalšieho rokovania. Prvé rokovanie Rozhodcovskej komisie je zároveň dňom začatia rozhodcovského konania a musí sa uskutočniť najneskôr do pätnástich dní od ustanovenia Rozhodcovskej komisie. Na prvom rokovaní Rozhodcovská komisia rozhodne o prípadnej námietke proti jej právomoci posudzovať danú vec, ako aj o prípadnej námietke nedostatkov vo svojom ustanovení. Rozhodcovské konanie sa uskutočňuje vždy na území colnej únie.

3. Zmluvné strany sú pred Rozhodcovskou komisiou zastúpené svojimi splnomocnencami, ktorých vymenujú vlády Zmluvných strán najneskôr do predloženia vyjadrenia o návrhu. Plná moc splnomocnenca tvorí prílohu návrhu na začatie rozhodcovského konania alebo vyjadrenia o návrhu, resp. sa zasiela súčasne s vymenovaním rozhodcu. Splnomocnenci môžu pri rokovaní využívať pomoc poradcov. Splnomocnenci a poradcovia sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia v priebehu rozhodcovského konania. Mlčanlivosti môžu byť zbavení, ak tak rozhodne Rada.

4. Akýkoľvek styk medzi Rozhodcovskou komisiou a Zmluvnou stranou sa uskutočňuje prostredníctvom splnomocnenca. Ich prostredníctvom môže Rozhodcovská komisia požiadať Zmluvné strany, aby do stanovenej lehoty predložili ďalšie dôkazy či dokumenty. Rozhodcovská komisia písomne oznamuje splnomocnencom termíny a program rokovania, doručuje im protokoly a uznesenia a oznamuje im ďalšie skutočnosti súvisiace s rozhodcovským konaním.

5. Rozhodcovské konanie je neverejné a môže sa uskutočniť, ak sú prítomní aspoň dvaja rozhodcovia. Neprítomnosť rozhodcu na rozhodcovskom konaní je ospravedlniteľná iba z objektívnych dôvodov. Rozhodcovské konanie riadi predseda Rozhodcovskej komisie alebo ním splnomocnený rozhodca.

6. Z každého rokovania Rozhodcovskej komisie sa vyhotoví protokol, ktorý podpíšu rozhodcovia prítomní na rokovaní. V protokole sa uvedie najmä priebeh rokovania, predložené či navrhnuté dôkazy a ďalšie návrhy týkajúce sa rokovania.

7. Splnomocnenec každej Zmluvnej strany je oprávnený nahliadať do dokumentácie Rozhodcovskej komisie a robiť si z nej výpisy a odpisy.

8. Každá Zmluvná strana musí na podporu svojich návrhov a tvrdení navrhnúť dôkazy, ktorými sú písomnosti a výpovede svedkov, znalcov a ďalších osôb, u ktorých to vzhľadom na okolnosti prípadu pokladá za účelné. Rozhodcovská komisia podľa vlastného uváženia môže vziať do úvahy aj ďalšie dôkazy, o ktorých usúdi, že sú nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci, napr. vymenovanie znalca. Rozhodcovská komisia rozhodne na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii.

9. Zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli sťažiť rokovanie Rozhodcovskej komisie alebo ovplyvniť výsledok rozhodcovského konania.

10. Rozhodcovské konanie nepresiahne šesť mesiacov odo dňa jeho začatia, v obzvlášť zložitých prípadoch sa môže predĺžiť najviac na dvanásť mesiacov.

11. O všetkých procedurálnych otázkach rozhoduje predseda Rozhodcovskej komisie. Ak však niektorý člen Rozhodcovskej komisie o to požiada, urobí také rozhodnutie Rozhodcovská komisia väčšinou svojich členov.

Článok 8

Ukončenie rozhodcovského konania

1. Na záver rozhodcovského konania vydá Rozhodcovská komisia uznesenie o prípustnosti späťvzatia návrhu na začatie rozhodcovského konania, rozhodnutie o uzavretí zmieru, rozhodnutie o ukončení rozhodcovského konania alebo rozhodnutie vo veci.

2. Späťvzatie návrhu písomnou formou môže prostredníctvom svojej vlády urobiť Zmluvná strana, ktorá návrh na začatie rozhodcovského konania podala, alebo Rada, ak podala návrh na začatie rozhodcovského konania.

3. K späťvzatiu návrhu môže dôjsť kedykoľvek v priebehu rozhodcovského konania pred vydaním rozhodnutia a iba so súhlasom druhej Zmluvnej strany. K späťvzatiu návrhu na začatie rozhodcovského konania predloženého Radou sa súhlas Zmluvných strán nevyžaduje. V týchto prípadoch je rozhodcovské konanie ukončené vydaním uznesenia Rozhodcovskej komisie.

4. Kedykoľvek v priebehu rozhodcovského konania môžu Zmluvné strany uzavrieť zmier, o ktorom Rozhodcovská komisia vydá písomné rozhodnutie. Toto rozhodnutie obsahuje rovnaké náležitosti ako rozhodnutie uvedené v odseku 5 tohto článku s výnimkou odôvodnenia, ktoré sa uvedie iba vtedy, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú.

5. Ak nedôjde k späťvzatiu návrhu alebo k uzavretiu zmieru, Rozhodcovská komisia vydá rozhodnutie vo veci, ktoré má písomnú formu a musia s ním vyjadriť súhlas aspoň dvaja rozhodcovia. Toto rozhodnutie obsahuje dátum a miesto prijatia, jasný a jednoznačný výrok a jeho odôvodnenie, príp. lehotu na plnenie a podpis všetkých rozhodcov.

6. Ak sa v priebehu rozhodcovského konania preukáže nemožnosť pokračovať v tomto konaní alebo dôvod konania odpadne, Rozhodcovská komisia po predchádzajúcom súhlase Zmluvných strán vydá rozhodnutie o ukončení rozhodcovského konania, v ktorom uvedie dôvody jeho ukončenia.

7. Rozhodcovská komisia neodkladne zašle rozhodnutia uvedené v tomto článku vládam Zmluvných strán a Sekretariátu.

8. Uznesenie o prípustnosti späťvzatia návrhu, rozhodnutie o uzavretí zmieru, rozhodnutie o ukončení rozhodcovského konania a rozhodnutie vo veci je konečné a záväzné pre obe Zmluvné strany; podanie nového návrhu podľa týchto Pravidiel v tej istej veci sa nepripúšťa.

Článok 9

Náklady rozhodcovského konania

1. Každá Zmluvná strana znáša vlastné náklady rozhodcovského konania. Náklady spojené s činnosťou tretieho rozhodcu, náklady na prípadné tlmočenie, preklady, ktoré zabezpečuje Sekretariát, a iné mimoriadne náklady súvisiace s rozhodcovským konaním znášajú Zmluvné strany rovnakým dielom.

2. Sekretariát môže vyžiadať od oboch Zmluvných strán na krytie týchto výdavkov rovnaký primeraný preddavok.

3. Po ukončení rozhodcovského konania vykoná Sekretariát vyúčtovanie všetkých nákladov a poskytnutých preddavkov a v lehote troch mesiacov od ukončenia rozhodcovského konania prípadné preplatky vráti. Zmluvné strany uhradia v lehote troch mesiacov od prijatia vyúčtovania Sekretariátu dlžnú sumu.

Článok 10

Archivácia

1. Do tridsiatich dní od ukončenia rozhodcovského konania je predseda Rozhodcovskej komisie povinný odovzdať všetku dokumentáciu s ním spojenú Sekretariátu na zabezpečenie jej archivovania.

2. Ustanovenie odseku 1 platí primerane aj v prípade, keď sa rozhodcovské konanie vo veci neuskutočnilo.

3. Sekretariát je povinný počas platnosti Zmluvy archivovať dokumentáciu spojenú s rozhodcovskými konaniami. V prípade ukončenia platnosti Zmluvy sa o spôsobe archivovania dohodnú príslušné orgány Zmluvných strán.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Lehoty podľa týchto Pravidiel začnú plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol písomný dokument doručený. Ak posledný deň lehoty nie je pracovným dňom v štáte, ktorému bol písomný dokument doručený, lehota sa skončí najbližší nasledujúci pracovný deň.

2. Úradnými jazykmi rozhodcovského konania sú slovenský a český jazyk.

3. Rozhodcovská komisia vydá uznesenie alebo rozhodnutie v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

4. Tieto Pravidlá podliehajú vnútroštátnemu schváleniu každej Zmluvnej strany a nadobudnú platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

Dané v Prahe 25. novembra 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Karol Česnek v. r.

Za Českú republiku:

Vladimír Dlouhý v. r.