Nájdených 92
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
54/2017 Z. z. Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov 01.04.2017
307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní 01.02.2017
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii 01.08.2011
420/2004 Z. z. Zákon o mediácii 01.09.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 01.04.2001
257/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch za konanie na Najvyššom súde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a na vojenských súdoch 01.06.1992
135/1949 Zb. Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní. 10.06.1949
68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku 01.05.2021
384/2019 Z. z. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 01.01.2020
211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.08.2019
345/2018 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní 01.01.2019
238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2017
141/2017 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri 15.06.2017
2/2017 Z. z. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 01.02.2017
342/2016 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch 01.02.2017
438/2015 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku 23.12.2015
402/2015 Z. z. Novela zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky 01.01.2016