Vyhláška č. 64/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 17/1989
Platnosť od 23.06.1989
Účinnosť od 01.07.1989

64

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 2. júna 1989,

ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 48 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu na návrh Predsedníctva Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje zmenu Poriadku Rozhodcovského súdu vyhláseného vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory. Text zmeny sa vyhlasuje v prílohe tejto vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1989.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.


Príloha vyhlášky č. 64/1989 Zb.

Čl. I

§ 2 ods. 2 Sadzobník B Pravidiel o trovách rozhodcovského konania - V ostatných sporoch znie:

„Hodnota predmetu sporu Poplatok
Do Kčs 80 000 Kčs 3 300
Do Kčs 800 000 3,5 %, ale najmenej Kčs 3 300
Do Kčs 2 400 000 2,7 %, ale najmenej Kčs 28 000
Do Kčs 7 200 000 1,5 %, ale najmenej Kčs 64 800
Od Kčs 7 200 000 vyššie 1 %, ale najmenej Kčs 108 000".

Čl. II

§ 3 ods. 5 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie:

(5) Ustanovenia odsekov 1-4 sa vzťahujú aj na minimálny poplatok. Pritom však suma poplatku nemôže byť nižšia ako 100 Rbľ (Sadzobník A), resp. 2 100 Kčs (Sadzobník B).“.