Vyhláška č. 62/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982 do29.02.1988
Účinnosť od 01.07.1982 do29.02.1988
Zrušený 14/1988 Zb.

62

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 3. mája 1982,

ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 48 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu na návrh Predsedníctva Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje zmenu Poriadku Rozhodcovského súdu, vyhláseného vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1981 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory. Text zmeny sa vyhlasuje v prílohe tejto vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Prvý námestník:

Ing. Vodrážka v. r.


Príloha vyhlášky č. 62/1982 Zb.

Čl. I.

Pravidlá o trovách rozhodcovského konania, Sadzobník A, sa menia takto:

Hodnota predmetu sporuPoplatok
Do 10 000 prevoditeľných rubľov3 %, ale najmenej 150 prevoditeľných rubľov

Čl. II.

Pravidlá o trovách rozhodcovského konania, Sadzobník B, sa menia takto:

Hodnota predmetu sporuPoplatok
Do 80 000 Kčs3 %, ale najmenej 1200 Kčs

Čl. III.

Ustanovenie § 3 ods. 5 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie takto:

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na minimálny poplatok. Pritom však suma poplatku nemôže byť nižšia ako 50 Rbľ (sadzobník A), resp. 400 Kčs (sadzobník B).".