Nájdených 14
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
380/2014 Z. z. Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 01.01.2015
337/2011 Z. z. Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie 01.01.2012
315/2009 Z. z. Vyhláška o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi 01.08.2009
420/2004 Z. z. Zákon o mediácii 01.09.2004
67/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov. 15.01.1956
336/2014 Z. z. Novela zákona o rozhodcovskom konaní a o sídlach a obvodoch súdov SR 01.01.2015
332/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2012
448/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov 29.11.2001
71/1991 Zb. Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
54/1991 Zb. Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
106/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži 01.05.1990