Vyhláška č. 22/1972 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch

Čiastka 7/1972
Platnosť od 26.04.1972
Účinnosť od 15.05.1972

OBSAH

22

VYHLÁŠKA

hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 20. apríla 1972

o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 2 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení zákona č. 139/1970 Zb.:


§ 1

(1) Štátna arbitráž pre hlavné mesto Prahu prejednáva a rozhoduje

a) spory týkajúce sa výstavby tranzitného plynovodu, v ktorých jednou zo stránok je investor tohto plynovodu alebo niektorý z jeho priamych dodávateľov,

b) spory týkajúce sa výstavby metra v Prahe, v ktorých jednou zo stránok je generálny dodávateľ stavebnej časti metra alebo generálny projektant metra alebo v ktorých jednou zo stránok je generálny dodávateľ technologickej časti metra a druhou stránkou je jeho dodávateľ súborov strojov a zariadení.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na spory, v ktorých aspoň jedna zo stránok je podriadená Federálnemu ministerstvu národnej obrany.

§ 2

Ustanovenie § 1 sa vzťahuje na spory, pri ktorých arbitrážna žiadosť bude podaná v čase účinnosti tejto vyhlášky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. májom 1972.


Brandejs v. r.