Vyhláška č. 160/1975 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 38/1975
Platnosť od 28.12.1975 do30.06.1988
Účinnosť od 01.01.1976 do30.06.1988
Zrušený 90/1988 Zb.

160

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 30. decembra 1975

o zmierovacom konaní v jednotných roľníckych družstvách

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a ministerstvami spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky podľa § 89 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve (ďalej len „zákon“):


Zmierovacie komisie

§ 1

Spory prejednávané zmierovacími komisiami

Zmierovacie komisie (ďalej len „komisie“) prejednávajú

a) spory medzi jednotným roľníckym družstvom (ďalej len „družstvo“) a jeho členom o nároky vyplývajúce z pracovných vzťahov v družstve, ako aj o majetkové nároky vyplývajúce z iných právnych vzťahov v družstve, pokiaľ vznikli v súvislosti s výkonom členských práv a povinností,

b) spory medzi družstvom a jeho pracovníkom o nároky vyplývajúce z pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu k družstvu, ak o to pracovník družstva požiadal alebo s tým prejavil súhlas,

bez zreteľa na to, či členský, prípadne pracovný alebo iný pracovnoprávny vzťah k družstvu dosiaľ trvá.

§ 2

(1) Komisie sa zriaďujú v družstvách, ktoré majú viac ako 300 členov; v ostatných družstvách vykonávajú pôsobnosť týchto komisií revízne komisie.

(2) Podrobnosti o zložení komisie a o voľbe a odvolávaní jej členov určujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev1) a stanovy družstva.

(3) O zvolení komisie družstvo bezodkladne upovedomí členov a pracovníkov družstva, príslušný okresný súd, okresnú poľnohospodársku správu a okresný výbor zväzu družstevných roľníkov.

§ 3

(1) Komisia môže pojednávať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov; na platné uznesenie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej prítomných členov.

(2) Z účasti na pojednávaní je vylúčený člen komisie, u ktorého so zreteľom na jeho pomer k prejednávanej veci alebo k účastníkom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti. O tom, či je člen komisie vylúčený, rozhodne komisia; člen, o vylúčenie ktorého ide, sa na hlasovaní nezúčastní.

(3) Pojednávanie komisie vedie jej predseda alebo iný poverený člen komisie (ďalej len „predseda“), ktorý podpisuje písomné vyhotovenie uznesení komisie.

(4) Komisia môže prejednávať spory aj v užšom, trojčlennom zložení (ďalej len užšia „komisia“); predsedu a dvoch ďalších členov užšej komisie určí komisia. Užšia komisia môže pojednávať, ak sú prítomní všetci jej členovia; na jej platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov jej členov.

Zmierovacie konanie

Začatie zmierovacieho konania

§ 4

(1) Zmierovacie konanie sa začína dňom, keď komisii prišiel návrh na jeho začatie.

(2) Návrh na začatie zmierovacieho konania sa podáva písomne vo dvoch vyhotoveniach alebo ústne do zápisnice. Písomný návrh sa podáva poverenému členovi komisie alebo inému členovi (pracovníkovi) družstva poverenému na to komisiou so súhlasom družstva. Zápisnicu spíše poverený člen komisie alebo iný člen (pracovník) družstva poverený na to komisiou so súhlasom družstva.

(3) Ak bol návrh na začatie zmierovacieho konania podaný inému orgánu družstva alebo členovi (pracovníkovi) družstva poverenému družstvom prijímať písomnosti, postúpi ho tento orgán alebo člen (pracovník) družstva bezodkladne komisii; v tomto prípade sa predpokladá, že návrh došiel komisii už v ten deň, keď došiel inému orgánu družstva alebo členovi (pracovníkovi) družstva poverenému družstvom prijímať písomnosti.

(4) V návrhu na začatie zmierovacieho konania treba uviesť:

a) kto návrh podáva (navrhovateľa),

b) proti komu návrh smeruje (odporcu),

c) čo sa návrhom uplatňuje,

d) skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie uplatneného nároku a dôkazy o nich.

(5) Ak návrh na začatie zmierovacieho konania v spore uvedenom v § 1 ods. 1 písm. b) podáva družstvo, je povinné súčasne doložiť, že jeho pracovník prejavil súhlas s prejednaním sporu komisiou.

(6) Ak je návrh neúplný alebo nesprávny, zabezpečí komisia jeho doplnenie alebo opravu.

(7) Rovnopis návrhu zašle komisia odporcovi.

(8) Návrh, ktorý došiel komisii, sa zapíše do zoznamu došlých návrhov s uvedením dňa, keď návrh došiel komisii, mená a priezviská (názvu) navrhovateľa a odporcu a stručného označenia predmetu konania.

§ 5

(1) Ak komisii dôjde návrh, ktorého prejednanie nepatrí do jej právomoci, bezodkladne ho vráti navrhovateľovi s poučením, že prejednanie návrhu je v právomoci súdu, prípadne iného orgánu.

(2) Ak komisii dôjde návrh, na prejednanie ktorého je príslušný iný orgán družstva, bezodkladne ho postúpi tomuto orgánu a upovedomí o tom navrhovateľa.

§ 6

Navrhovateľ môže vziať návrh späť alebo zmeniť spôsobom uvedeným v § 4 ods. 2, kým komisia neschválila uzavretý zmier. Ak bol návrh vzatý späť, zmierovacie konanie sa končí dňom späťvzatia návrhu; komisia bezodkladne upovedomí o tom účastníkov a poznamená skončenie zmierovacieho konania v zozname došlých návrhov.

Pojednávanie komisie

§ 7

(1) Predseda určí miesto a čas pojednávania tak, aby pokiaľ možno nezasahovalo do pracovného času účastníkov a členov komisie, prípadne prizvaných osôb a aby sa spravidla skončilo najneskoršie do 30 dní od začatia zmierovacieho konania.

(2) Na pojednávanie predseda včas pozve účastníkov (ich zástupcov) a ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na objasnenie rozhodujúcich skutočností; tieto osoby sú povinné na pojednávanie sa dostaviť.

(3) Ak účastníkom je mladistvý člen (pracovník) družstva, prizve predseda na pojednávanie aj jeho zákonného zástupcu. Ak je účastníkom člen (pracovník) družstva, ktorému súd ustanovil opatrovníka, prizve predseda na pojednávanie aj jeho opatrovníka.

(4) V záujme hospodárnosti a účelnosti môže komisia spojiť na spoločné prejednanie návrhy, ktoré boli komisii podané a obsahove spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov.

(5) Ak sa v návrhu uvádzajú veci, ktoré sa nehodia na spoločné prejednanie, alebo ak odpadnú dôvody na spoločné prejednanie, môže komisia niektorú vec vylúčiť na samostatné prejednanie.

§ 8

(1) Komisia môže pojednávať o uzavretí a schválení zmieru, ak sú prítomní oba účastníci alebo ich zástupcovia.

(2) Ak sa navrhovateľ nedostaví bez ospravedlnenia na pojednávanie, hoci bol naň riadne pozvaný, predpokladá sa, že vzal svoj návrh späť (§ 6).

(3) Ak sa odporca nedostaví bez ospravedlnenia na pojednávanie, hoci bol naň riadne pozvaný, predpokladá sa, že odmieta pojednávať o zmieri. V takom prípade sa skončí zmierovacie konanie dňom, keď sa tak stalo; komisia vydá o tom uznesenie, ktoré doručí účastníkom a vyznačí skončenie zmierovacieho konania v zozname došlých návrhov.

(4) Pojednávanie komisie je prístupné všetkým členom a pracovníkom družstva, pracovníkom alebo zástupcom orgánov štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, štátnych orgánov a spoločenských organizácií. Komisia môže vylúčiť ich prítomnosť, pokiaľ by sa verejným prejednávaním ohrozilo štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo alebo dôležitý záujem účastníkov. Nemôže sa vylúčiť prítomnosť zákonného zástupcu mladistvého člena (pracovníka) družstva, opatrovníka a - pokiaľ boli poverení účastniť sa na pojednávaní - zástupcov orgánov štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, štátnych orgánov a orgánov zväzov družstevných roľníkov. Komisia ich však upozorní na trestné následky porušenia takého tajomstva. Schválenie zmieru sa vyhlasuje vždy verejne.

§ 9

(1) Komisia začne pojednávanie na základe správy, ktorú podá predseda.

(2) Komisia musí dbať, aby sa skutočný stav zistil čo najúplnejšie, najúčelnejšie a najrýchlejšie. Na objasnenie sporného nároku vypočuje stanoviská účastníkov, preskúma ich správnosť na základe nimi predložených dokladov, prípadne aj ďalších dokladov, ktoré si obstarajú, a podľa potreby vypočuje aj ďalšie osoby, ktoré môžu prispieť k objasneniu veci; tieto osoby upozorní, že sú povinné vypovedať pravdu a nič nezamlčovať.

(3) Ak je to na objasnenie veci potrebné, komisia môže pojednávanie odložiť na čas čo možno najkratší, aby sa aj v tomto prípade mohlo zmierovacie konanie skončiť spravidla do 30 dní od jeho začatia.

§ 10

Zmier

(1) Pri uzavieraní zmieru komisia dbá, aby účastníci neutrpeli ujmu pre neznalosť práva a aby sa uzavrel zmier v súlade s právnymi predpismi. Predseda je povinný prečítať účastníkom znenie navrhovaného zmieru a vysvetliť im jeho dosah skôr, než im predloží na podpis zápisnicu o pojednávaní (§ 14).

(2) Ak dôjde k uzavretiu zmieru, komisia ho schváli, ak neodporuje právnym predpisom. Schváleným zmierom je komisia viazaná.

(3) Po schválení uzavretého zmieru komisia doručí rovnopis zápisnice o pojednávaní, prípadne tej jej časti, v ktorej sa uvádza znenie zmieru, účastníkom do vlastných rúk a poznačí schválenie zmieru v zozname došlých návrhov.

(4) Zmier schválený komisiou nadobúda právoplatnosť. Ak nebola splnená povinnosť prevzatá schváleným zmierom v určenej lehote, potvrdí komisia na žiadosť účastníka jeho vykonateľnosť.

§ 11

Ak pri pojednávaní nedošlo k uzavretiu zmieru alebo k jeho schváleniu, komisia zmierovacie konanie uznesením skončí; o skončení zmierovacieho konania upovedomí prítomných účastníkov a vyznačí ich v zozname došlých návrhov.

§ 12

(1) Ak do 30 dní od začatia zmierovacieho konania nedošlo k schváleniu zmieru a ak účastník neuplatnil svoj nárok priamo na súde, môže písomne alebo ústne do zápisnice navrhnúť, aby sa spor postúpil súdu. V takom prípade komisia bezodkladne odošle návrh na postúpenie sporu a spisový materiál o spore okresnému súdu, v obvode ktorého je sídlo komisie, a upovedomí o tom účastníkov.

(2) Návrh na postúpenie sporu, ako aj odoslanie tohto návrhu a spisového materiálu o spore okresnému súdu zaznamená komisia v zozname došlých návrhov.

(3) V spore uvedenom v § 1 ods. 1 písm. b) sa môže účastník obrátiť na súd, aby o spore rozhodol, kedykoľvek pred schválením uzavretého zmieru. Ak sa tak stane, komisia zmierovacie konanie uznesením skončí; o skončení zmierovacieho konania upovedomí účastníkov a vyznačí ho v zozname došlých návrhov.

§ 13

Zrušenie schválenia zmieru

(1) Ak dodatočne vyšli najavo závažné okolnosti, ktoré nemohol účastník bez svojej viny použiť na pôvodnom pojednávaní a ktoré odôvodňujú podstatne priaznivejší výsledok v jeho prospech (§ 88 ods. 1 zákona), môže účastník navrhnúť komisii zrušiť schválený zmier; návrh možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o takých okolnostiach, najneskoršie však do troch rokov od právoplatnosti schváleného zmieru (§ 88 ods. 2 zákona).

(2) Pre podanie návrhu na zrušenie schválenia zmieru a pre jeho prejednanie komisiou primerane platia ustanovenia o podaní a prejednaní návrhu na začatie zmierovacieho konania.

(3) Ak komisia zistí, že návrh podľa odseku 1 je odôvodnený, zruší uznesením schválenie zmieru a znovu prejednáva s účastníkmi urovnanie sporu zmierom.

(4) Ak komisia zistí, že návrh podľa odseku 1 nie je odôvodnený, zamietne ho uznesením, ktoré doručí účastníkovi, ktorý navrhol zrušenie schválenia zmieru; ak účastník podal návrh na preskúmanie tohto uznesenia súdom (§ 88 ods. 3 zákona), postupuje komisia primerane podľa § 12 ods. 1 a 2.

§ 14

Zápisnica o pojednávaní

(1) O pojednávaní komisie sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:

a) označenie komisie, mená a priezviská predsedu, ďalších členov komisie prítomných na pojednávaní a zapisovateľa;

b) miesto, čas a predmet pojednávania;

c) mená a priezviská (názov) účastníkov a ich zástupcov (pri družstve sa uvedie okrem jeho názvu aj meno a priezvisko vedúceho funkcionára alebo vedúceho odborného pracovníka, ktorý zaň koná);

d) záznam o prípadnom vylúčení verejnosti;

e) stručné vylíčenie priebehu pojednávania a obsahu výpovedí účastníkov, prípadne prizvaných osôb;

f) úplné znenie uzavretého zmieru s uznesením o jeho schválení, prípadne uznesenie o skončení zmierovacieho konania, ak na pojednávaní nedošlo k uzavretiu zmieru alebo k jeho schváleniu;

g) záznam o poučení účastníkov.

(2) Zápisnicu o pojednávaní podpisuje predseda a zapisovateľ; ak došlo k uzavretiu zmieru, podpíšu ju aj účastníci.

(3) O odloženom pojednávaní spíše komisia osobitnú zápisnicu s vyznačením, že ide o pokračovanie v pojednávaní.

§ 15

Chyby v písaní alebo počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti, pokiaľ sa vyskytli v znení uzavretého zmieru, opraví komisia uznesením kedykoľvek na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka; uznesenie o oprave doručí účastníkom do vlastných rúk.

§ 16

Náklady zmierovacieho konania

Ak prejednávanie pred komisiou sa skončí schválením zmieru, nemá žiadny účastník právo na náhradu nákladov zmierovacieho konania, ak sa v zmieri nedojednalo niečo iné.

Všeobecné ustanovenia

§ 17

Doručovanie

(1) Písomnosti komisie, ktoré sa musia doručiť členovi alebo pracovníkovi družstva do vlastných rúk, sa mu doručujú na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý, prípadne - ak to nie je možné - poštou. Písomnosti doručované poštou zasiela komisia na poslednú adresu člena alebo pracovníka družstva, ktorá je jej známa, ako doporučenú zásielku s poznámkou „do vlastných rúk“.

(2) Povinnosť komisie doručiť písomnosť je splnená, len čo člen alebo pracovník družstva písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vrátila komisii ako nedoručiteľnú a člen alebo pracovník družstva svojím konaním doručenie písomnosti zmaril. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak člen alebo pracovník družstva odmietne písomnosť prijať.

§ 18

(1) Družstvo je povinné

a) zabezpečiť, aby spisy týkajúce sa zmierovacieho konania, najmä zoznam došlých návrhov a zápisnice o prejednaní boli riadne uschované najmenej po čas 10 rokov od skončenia zmierovacieho konania;

b) včas a bezplatne vykonávať potrebné administratívne práce súvisiace so zmierovacím konaním, bezplatne poskytovať komisii vhodnú miestnosť na pojednávanie a potrebné technické potreby, najmä dať k dispozícii texty právnych predpisov a uhrádzať vzniknuté náklady, najmä uhrádzať osobám, ktoré boli prizvané na pojednávanie a neboli účastníkmi, výdavky, ktoré im vznikli účasťou na konaní, a poskytovať im náhradu odmeny (mzdy).

(2) Členom komisie, ktorí výnimočne vykonávajú svoju funkciu v pracovnom čase, patrí pracovné voľno s náhradou odmeny.

§ 19

Vo svojej činnosti podliehajú komisie metodickému vedeniu orgánov zväzov družstevných roľníkov.


§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1976.


Minister:

Dr. Večeřa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Porovnaj čl. 32 prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 137/1975 Zb., ktorým sa vydávajú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev a upravuje postup pri vypracovaní a schvaľovaní stanov družstva, ich zmien a doplnkov.