Vyhláška č. 136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

136

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 19. apríla 1990,

ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 48 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu na návrh Predsedníctva Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyhlasuje zmenu Poriadku Rozhodcovského súdu vyhláseného vyhláškou Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení neskorších predpisov. Text zmeny sa vyhlasuje v prílohe tejto vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.


Príloha vyhlášky č. 136/1990 Zb.

Čl. I

§ 2 ods. 2 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie:

(2) Výška poplatku sa určuje v závislosti na hodnote sporu podľa tohto jednotného sadzobníka

Hodnota predmetu sporu Poplatok
Do Kčs 80 000 Kčs 3 300
Do Kčs 800 000 3,5 %, ale najmenej Kčs 3 300
Do Kčs 2 400 000 2,7 %, ale najmenej Kčs 28 000
Do Kčs 7 200 000 1,5 %, ale najmenej Kčs 64 800
Od Kčs 7 200 000 1 %, ale najmenej Kčs 108 000.“.

Čl. II

§ 2 ods. 3 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie:

(3) Takto určený poplatok sa vypočítava v mene, v ktorej je vyjadrená hodnota predmetu sporu.1)".

Čl. III

§ 2 ods. 4 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie:

(4) Ak sú žalobné nároky uplatnené v rôznych menách, určí Rozhodcovský súd jednu menu pre poplatok, ktorý sa má zaplatiť.".

Čl. IV

§ 3 ods. 5 Pravidiel o trovách rozhodcovského konania znie:

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na minimálny poplatok. Pritom však suma poplatku nemôže byť nižšia ako 2100 Kčs.".

Poznámky pod čiarou

1) Zúčtovanie sa vykonáva spôsobom určeným Štátnou bankou česko-slovenskou.