Nájdených 83
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
324/2015 Z. z. Vyhláška o Kancelárskom poriadku pre notárov 01.12.2015
607/2002 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv 01.01.2003
527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách 01.01.2003
423/2002 Z. z. Vyhláška o odmene Notárskej komore SR 31.07.2002
31/1993 Z. z. Vyhláška o odmenách a náhradách notárov 04.02.1993
323/1992 Zb. Notársky poriadok 01.01.1993
123/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku 01.11.1983
56/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave 01.07.1978
9/1969 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku 01.02.1969
135/1968 Zb. Opatrenie povereníka SNR pre spravodlivosť, ktorým sa zriaďujú okresné súdy a štátne notárstva v okresoch Veľký Krtíš, Košice-mesto, Košice-vidiek, Vranov a Stará Ľubovňa 01.10.1968
105/1968 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o niektorých opatreniach v odbore súdnictva a štátnych notárstiev 24.07.1968
96/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev 01.04.1964
202/1949 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona zo dňa 14. júla 1949, č. 201 Sb., o notárstve. 21.08.1949
201/1949 Zb. Zákon o notárstve. 21.08.1949
68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku 01.05.2021
389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 01.12.2019
208/2016 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov 01.07.2016
325/2015 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách notárov 01.12.2015