Nájdených 109
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
261/2014 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 zo 17. septembra 2014 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovení § 5 ods. 7 v časti slov „sudca alebo“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 69a ods. 2 v časti slov „o sudcovi alebo“, § 70 ods. 1 písm. d) v časti slov „o sudcovi a“ a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 26.09.2014
503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu 01.02.2012
483/2011 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výberovom konaní na funkciu sudcu 01.01.2012
482/2011 Z. z. Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí 01.01.2012
475/2011 Z. z. Vyhláška o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu 01.01.2012
430/2009 Z. z. Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch 01.11.2009
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
570/2008 Z. z. Podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu 01.01.2009
120/2005 Z. z. Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom 01.04.2005
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii 01.01.2004
462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 01.01.2004
599/2002 Z. z. Vyhláška o náhradách za výkon funkcie prísediaceho 01.11.2002
185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR 16.04.2002
385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich 01.01.2001
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
420/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 01.11.1991
170/1971 Zb. Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Košiciach a niektorých okresných (mestských) súdov 29.12.1971
104/1971 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu vojenských súdov 01.11.1971