Zákon č. 116/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži

Čiastka 49/1965
Platnosť od 10.11.1965 do31.12.1991
Účinnosť od 10.11.1965 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.

116

ZÁKON

z 10. novembra 1965,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písm. d).

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Hospodárska arbitráž prerokúva a rozhoduje spory o tom, či má organizácii poskytnúť jej riadiaci orgán úhradu pri uložení mimoriadnej záväznej úlohy podľa predpisov o plánovitom riadení národného hospodárstva*), a spory o výške tejto úhrady.

3. § 13 ods. 1 písm. d) znie:

d) spory uvedené v § 2a

- v ktorých jednou zo strán je ústredný (oblastný) orgán, národný výbor alebo družstevná organizácia,

- medzi orgánmi a organizáciami riadenými ministerstvom (ústredným orgánom), pri ktorom rezortná arbitráž nie je zriadená;“.

4. V § 15 ods. 1 sa bodka za vetou nahrádza bodkočiarkou a pripája sa táto veta: „rezortná arbitráž rozhoduje aj spory uvedené v § 2a medzi orgánmi a organizáciami, ktoré riadi ministerstvo (ústredný orgán), pri ktorom je rezortná arbitráž zriadená“.

5. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

(1) Hospodárske spory uvedené v § 2a na Štátnej arbitráži ČSSR prerokúva a rozhoduje arbitrážna komisia zložená z vedúceho pracovníka Štátnej arbitráže ČSSR a vedúcich pracovníkov odborných ústredných orgánov vlády. Týchto členov vymenúva hlavný arbiter ČSSR po dohode s vedúcim príslušného ústredného orgánu.

(2) Na rezortných arbitrážach prerokúvajú a rozhodujú spory uvedené v § 2a komisie zložené z vedúceho rezortnej arbitráže a z dvoch ďalších členov určených vedúcim ústredného orgánu, pri ktorom je rezortná arbitráž zriadená.

(3) Ak poverí hlavný arbiter ČSSR rozhodovaním sporu medzi národným výborom a ním riadenou organizáciou komisiu pri krajskej štátnej arbitráži, určí jej zloženie obdobným spôsobom hlavný arbiter ČSSR a predseda krajského národného výboru.“

6. § 41 sa dopĺňa takto:

(5) Ustanovenie prvého odseku nemožno použiť, ak sa zúčastní na rozhodovaní sporu uvedeného v § 2a hlavný arbiter ČSSR. V takom prípade sa postupuje podľa § 42 s tým, že návrh môže podať aj vedúci organizácie. Rozhodnutie rezortnej arbitráže v spore uvedenom v § 2a môže zrušiť alebo inak zmeniť iba vedúci ústredného orgánu, pri ktorom je rezortná arbitráž zriadená.“


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládna vyhláška č. 90/1965 Zb.