Nájdených 93
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.02.2010
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre 01.05.2001
91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 01.07.2016
503/2011 Z. z. Zákon o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu 01.02.2012
291/2009 Z. z. Zákon o Špecializovanom trestnom súde 17.07.2009
120/2005 Z. z. Vyhláška o používaní úradného odevu v konaní pred súdom 01.04.2005
548/2003 Z. z. Zákon o Justičnej akadémii 01.01.2004
462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 01.01.2004
458/2003 Z. z. Zákon o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry 01.09.2004
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 01.05.2001
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
624/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku funkcie sudcov a o skončení pracovných a služobných pomerov v súvislovsti so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 28.12.1992
412/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 15.11.2021
288/2020 Z. z. Novela Trestného zákona 01.11.2020
241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre 08.09.2020
141/2019 Z. z. Novela zákona o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 29.05.2019
6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.02.2019
217/2014 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 vo veci vyslovenia nesúladu slovného spojenia „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ustanovení § 7a ods. 1, 2 a 5, slovného spojenia „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1 a ustanovenia § 192 ods. 2 tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenia § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky 01.08.2014
436/2013 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 01.01.2014