Nájdených 379
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
484/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
21/2007 Z. z. Zákon o tovare a technológiách dvojakého použitia 15.01.2007
635/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou 01.01.2006
128/2005 Z. z. Zákon o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu 01.05.2005
110/2005 Z. z. Vyhláška o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami 01.04.2005
534/2004 Z. z. Nariadenie o princípoch organizácie veterinárnych kontrol produktov ES 15.10.2004
177/2004 Z. z. Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov 01.05.2004
74/2004 Z. z. Nariadenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín 15.02.2004
491/2001 Z. z. Zákon o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 01.01.2002
295/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 01.10.1998
222/1997 Z. z. Vyhláška o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 15.08.1997
196/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z. 21.07.1997
188/1997 Z. z. Vyhláška o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky SR 04.07.1997
80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR 01.07.1997
261/1993 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 10.11.1993
233/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách 22.10.1993
486/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou 29.11.1991
28/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky 01.02.1991
567/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 28.12.1990
351/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru 28.08.1990
 
...