Vyhláška č. 67/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi

Čiastka 32/1957
Platnosť od 09.12.1957
Účinnosť od 24.12.1957
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol pre Írsko účinnosť 11. apríla 1957.

67

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 23. novembra 1957

o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi


Protokol o doložkách o rozhodcovi dojednaný v Ženeve 24. septembra 1923 ratifikovalo Írsko, ktorého ratifikačná listina bola uložená 11. marca 1957, o čom generálny tajomník Organizácie Spojených národov podal toho istého dňa zprávu, takže Protokol nadobudol pre Írsko účinnosť 11. apríla 1957.


David v. r.