Nájdených 144
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 01.07.2016
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 01.07.2016
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
350/2018 Z. z. Zákon o ochrane majetku v plynárenstve 12.12.2018
307/2016 Z. z. Zákon o upomínacom konaní 01.02.2017
207/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých 01.07.2016
194/2016 Z. z. Nález ÚS SR vo veci nesúladu § 141a Občianskeho súdneho poriadku
125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku 01.07.2016
176/2015 Z. z. Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím 01.09.2015
78/2015 Z. z. Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 17.04.2015
180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva 01.07.2014
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
337/2011 Z. z. Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie 01.01.2012
183/2011 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii 01.08.2011
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 15.12.2009