Nájdených 371
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
635/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú textilné a iné vlákna určené na styk s pokožkou 01.01.2006
28/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obchodovaní so subjektmi z Juhoafrickej republiky 01.02.1991
42/1980 Zb. Zákon o hospodárskych stykoch so zahraničím 01.07.1980
130/1968 Zb. Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt 26.09.1968
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR) 07.02.1962
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951 09.07.1951
4/1950 Zb. Vyhláška o dohode o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Bulharskou, podpísanej v Prahe dňa 25. apríla 1948 27.01.1950
292/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode. 01.01.1950
193/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody. 09.08.1949
19/1949 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948 15.02.1949
9/1949 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947 11.02.1949
226/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947. 09.10.1948
80/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií. 26.03.1947
163/1945 Zb. Vyhláška o neplatnosti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.) 15.01.1946
230/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
12/2011 Z. z. Novela vyhlášky o podávaní hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode 01.02.2011
573/2009 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
476/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov 01.12.2009
452/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o licenciu, hlásenie o využívaní licencie, vyhlásenie o konečnom užívateľovi a medzinárodný dovozný certifikát pre určené výrobky
163/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
 
...