Nájdených 58
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 01.05.2014
466/2007 Z. z. Zákon o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov 01.11.2007
650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 01.01.2006
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
8/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 366/1992 Zb. o opatreniach vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) 06.01.1996
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 01.04.1964
66/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi 15.01.1956
104/1949 Zb. Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak. 08.05.1949
134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 26.05.2020
87/2019 Z. z. Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
254/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
348/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
94/2016 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
267/2015 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 01.12.2015
331/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru
567/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
552/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
273/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
63/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Štatútu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného z 15. júla 1955