Vyhláška č. 12/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

Čiastka 8/2011
Platnosť od 20.01.2011
Účinnosť od 01.02.2011

OBSAH

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 11. januára 2011,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh sa mení a dopĺňa takto:

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Dodávatelia liekov s obsahom určených látok, ktorí umiestňujú na trh takéto lieky v množstvách vyšších ako je potrebné na jeden liečebný cyklus, v hlásení podľa odseku 1 uvedú množstvo určenej látky v prepočte na jej obsah v liekoch uvedených na trh v hodnotenom období.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.


Martin Chren v. r.