Oznámenie č. 342/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 151/2003
Platnosť od 09.08.2003
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa bude predbežne vykonávať od 1. novembra 2003 na základe článku 3 ods. 3. Doplnkový protokol č. 13 nadobudol platnosť 28. marca 2004 (oznámenie č. 210/2004 Z. z.).

342

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 2003 bol v Ľubľane podpísaný Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Doplnkový protokol č. 13 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa bude predbežne vykonávať od 1. novembra 2003 na základe článku 3 ods. 3.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.