Oznámenie č. 65/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 2002 na základe článku 10 ods. 1.

65

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 2000 bola v Tirane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 2002 na základe článku 10 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu k Slovenskej republike skončila platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Albánskej republiky o vzájomnom obchode a platbách po 1. januári 1992 podpísaná 23. januára 1992 v Tirane.