Nájdených 132
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2004 Z. z. Zákon o zastúpení SR v Eurojuste 01.11.2004
176/2002 Z. z. Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov 10.04.2002
125/1992 Zb. Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 03.04.1992
116/1985 Zb. Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike. 01.01.1986
14/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike 02.03.1963
51/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
31/2015 Z. z. Novela zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a o verejnom obstarávaní 01.04.2015
4/2012 Z. z. Oznámenie o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu OSN 04.01.2012
58/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 15.03.2010
592/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dvojročnej dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu 2010/2011
462/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS) a Zvláštnej dohody o uplatnení čl. 6 Dohody o poskytovaní a prevádzke letových prevádzkových služieb a zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom hornom oblastnom stredisku letových prevádzkových služieb (CEATS)
454/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
321/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete 19.08.2009
301/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku 25.07.2009
126/2009 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. februára 2009 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 1 v spojení s čl. 30 ods. 1 prvou vetou a s čl. 30 ods. 3 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky
2/2009 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
599/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2009
331/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000
r1/c47/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 416/2007 Z. z.
583/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia