Oznámenie č. 94/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Thajským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 43/2005
Platnosť od 16.03.2005

94

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministrov zahraničných vecí bol 8. júla 2003 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Thajským kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Thajským kráľovstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

(Praha 20. septembra 1978)

2. Protokol, ktorý mení Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

(Praha 6. marca 1987)

3. Letecká dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

(Bangkok 14. júna 1988, v znení zmeny vykonanej výmenou nót z 29. apríla a 27. júna 1995)

4. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Thajského kráľovstva

(dojednaná výmenou nót z 26. augusta a 5. novembra 1991)

Platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva podpísanej v Prahe 20. septembra 1978 a Protokolu, ktorý mení Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva, podpísaného v Prahe 6. marca 1987 sa skončila 30. apríla 2004 na základe vzájomnej dohody zmluvných strán (oznámenie č. 343/2004 Z. z.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.