Nájdených 279
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/2004 Z. z. Colný zákon 01.05.2004
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 01.01.2016
466/2009 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok 15.12.2009
207/2009 Z. z. Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty 01.06.2009
583/2008 Z. z. Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 31.12.2008
736/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
153/2003 Z. z. Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla 15.05.2003
4/1998 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 01.01.1998
222/1997 Z. z. Vyhláška o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 15.08.1997
261/1993 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 10.11.1993
351/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru 28.08.1990
182/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla 01.01.1983
25/1965 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky 08.04.1965
19/1964 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov 08.02.1964
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR) 07.02.1962
6/1954 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949 19.02.1954
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951 09.07.1951
292/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode. 01.01.1950
193/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody. 09.08.1949