Nájdených 11
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
196/1950 Zb. Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach sociálneho zaopatrenia československých občanov bývajúcich v cudzine na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1951
343/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretého 19. októbra 1996)
185/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 707/2002Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 01.06.2003
373/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov
335/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Dohovoru o osobitných misiách týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov
334/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o konzulárnych stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov 27.05.1999
333/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Opčnému protokolu k Viedenskému dohovoru o diplomatických stykoch týkajúcemu sa záväzného riešenia sporov
67/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied
420/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
115/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v rozhodcovskom konaní 12.12.1974
98/1963 Zb. Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí 01.04.1964