Oznámenie č. 115/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky

Čiastka 53/2003
Platnosť od 02.04.2003 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.

115

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2001 bola v Bejrúte podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky podpísanej v Prahe 28. augusta 1980.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.