Oznámenie č. 5/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 3/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2005 na základe článku 8.

5

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2005 na základe článku 8.

K oznámeniu č. 5/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,

berúc na vedomie členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Slovenskej republiky,

riadiac sa ustanoveniami „Dohody medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci“ podpísanej v Bratislave 26. augusta 1993,

s cieľom ďalšieho upevnenia a rozvoja hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú podporovať rozvoj, upevnenie a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce vo všetkých oblastiach a odvetviach hospodárstva v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v štátoch zmluvných strán a na princípoch rovnosti.

2. Spolupráca bude zameraná predovšetkým na

a) využitie hospodárskeho potenciálu na upevnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov,

b) rozvoj a prehlbovanie spolupráce v odvetviach ľahkého a ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, plynárenského, chemického a ropného priemyslu, farmaceutického priemyslu, drevospracujúceho priemyslu vrátane celulózovo-papiernického, elektronického a elektrotechnického priemyslu, poľnohospodárskej výroby a výroby lesnej techniky, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, stavebníctva a výroby stavebných materiálov a zariadení, ťažobného priemyslu, bytového hospodárstva, cestovného ruchu, ochrany životného prostredia, služieb v oblasti ochrany zdravia, vzdelávania, kultúry a športu,

c) intenzifikáciu dvojstranných hospodárskych vzťahov, najmä v oblasti investícií, inovácií a financovanie hospodárskych projektov,

d) rozvoj infraštruktúry v oblasti dopravy a systému prepravy palív a energií vrátane vzájomných dodávok dopravných prostriedkov a modernizáciu plynárenských a ropných prepravných systémov a hľadania nových nálezísk,

e) rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky,

f) rozvoj a prehĺbenie spolupráce vo vedecko-technickej oblasti a využitie výsledkov vedy a techniky v praxi vrátane výmeny odborníkov, vedecko-technických pracovníkov a študentov vysokých škôl,

g) rozvoj medziregionálnej spolupráce.

Článok 2

Spolupráca uvedená v článku 1 tejto dohody sa bude uskutočňovať formou

a) vzájomnej súčinnosti pri realizácii projektov v odvetviach plynárenstva a ropného priemyslu, elektroenergetiky, dopravy a v odvetviach vzájomného záujmu,

b) podpory spoločných činností medzi hospodárskymi subjektmi obidvoch štátov v rámci ich území, ako napríklad projektovanie, budovanie a modernizácia budov a objektov na území druhého štátu, alebo podpory spoločných činností na území tretích štátov,

c) rozvoja a prehĺbenia spolupráce malých a stredných podnikov,

d) uplatňovania finančných mechanizmov, poisťovníctva a poskytovaním garancií pre hospodárske a ostatné projekty vrátane investičných,

e) podpory spolupráce v oblasti certifikácie a štandardizácie,

f) podpory vzájomných kontaktov medzi obchodnými a priemyselnými komorami a inými organizáciami združujúcimi hospodárske subjekty,

g) rozvoja konzultačných, právnych, bankových a technických služieb vrátane tých, ktoré sú spojené s podporou realizácie investičných projektov na území obidvoch zmluvných strán,

h) iniciovania a súčinnosti rôznych foriem spolupráce vrátane výmeny odborníkov a technického personálu, zaškolenia, účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, hospodárskych projektoch a iných podujatiach konaných na území obidvoch zmluvných strán spojených s hospodárskou spoluprácou vrátane spolupráce na trhoch tretích krajín,

i) rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.

Článok 3

Kompetentné orgány zmluvnej strany poskytnú pomoc hospodárskym subjektom štátu druhej zmluvnej strany pri zabezpečovaní činnosti na území svojho štátu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 4

Na rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce kompetentné orgány zmluvných strán v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi budú realizovať výmenu informácií v oblastiach

a) svojich vnútroštátnych právnych predpisov regulujúcich hospodársku a investičnú činnosť, verejné obstarávanie, štandardizáciu, certifikáciu, podmienky vydávania licencií, ochranu duševného a priemyselného vlastníctva, najnovšie poznatky vedy a techniky a ich zavádzanie do praxe a taktiež iné oblasti obojstranného záujmu,

b) aktivít podporujúcich vytváranie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na území obidvoch štátov vrátane organizovania veľtrhov a výstav,

c) iných otázok, o ktoré prejavia zmluvné strany záujem.

Článok 5

1. Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (ďalej len „komisia“).

2. Hlavné úlohy komisie sú:

a) pravidelné hodnotenie stavu a výsledkov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

b) príprava návrhov na ďalší rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

c) špecifikácia prekážok obmedzujúcich rozvoj vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a návrh zodpovedajúcich opatrení smerujúcich k ich odstráneniu,

d) posúdenie sporných otázok spojených s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.

3. Komisia bude zložená z predstaviteľov slovenskej a ruskej časti. Každá zo zmluvných strán menuje svojho predsedu. Predseda vymenuje svojho zástupcu a zodpovedného tajomníka. Na riešenie konkrétnych úloh si komisia v rámci svojej kompetencie vytvára pracovné skupiny s vymedzením ich činnosti a termínov plnenia úloh.

4. Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa nevyhnutnosti spravidla jedenkrát za rok, v poradí v Slovenskej republike a v Ruskej federácii. Na základe iniciatívy jedného z predsedov môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie komisie alebo iniciované stretnutie predsedov.

Najneskôr mesiac pred uskutočnením predpokladaného zasadnutia sa predsedovia vzájomne dohodnú o zvolaní a programe pravidelného zasadnutia komisie. Po súhlase predsedov môžu byť do programu zasadnutia zahrnuté otázky, ktoré neboli v pôvodnom programe. Každá strana môže podľa vlastného uváženia a výberu prizývať na zasadnutie komisie svojich poradcov a špecialistov.

Pracovnými jazykmi komisie sú jazyk slovenský a jazyk ruský. Závery zasadnutia komisie sa potvrdzujú protokolom v slovenskom a ruskom jazyku.

Otázky spojené s činnosťou komisie sa v čase medzi jej zasadnutiami posudzujú predsedami komisie alebo na základe ich pokynu ich zástupcami a zodpovednými tajomníkmi.

Komisia schvaľuje program svojej činnosti.

5. Jedenkrát ročne komisia hodnotí výsledky činnosti „zmiešaných komisií“ zabezpečujúcich spoluprácu na úrovni regiónov Slovenskej republiky a Ruskej federácie.

6. Finančné a organizačné zabezpečenie činnosti komisie sa bude riadiť jej štatútom.

Článok 6

1. Táto dohoda nezasahuje do práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv, ktorých stranami sú Slovenská republika a Ruská federácia, a taktiež z ich členstva v medzinárodných organizáciách.

2. Dohoda o partnerstve a spolupráci zakladajúca partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na druhej strane, podpísaná 24. júna 1994 na Korfu, so všetkými jej nasledujúcimi zmenami a doplnkami je nadradená tejto dohode.

Článok 7

Zmluvné strany sa dohodli, že ich záujmy vo sfére hospodárskych a vedecko-technických vzťahov zabezpečuje za slovenskú stranu Pracovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky mimo sídla služobného úradu so sídlom v Ruskej federácii ako súčasť Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ruskej federácii, za ruskú stranu Obchodné zastupiteľstvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktoré je súčasťou Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorých štatút upravuje Viedenská konvencia o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.

Článok 8

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 25. februára 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Pavol Rusko v. r.

Za vládu Ruskej federácie:

Sergej Jevgenievič Nariškin v. r.