468

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 2005 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 2024 zo 14. decembra 2005 a prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 17. januára 2006.

Dohoda nadobudne platnosť 1. septembra 2006 v súlade s článkom 12 ods. 1.

K oznámeniu č. 468/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vzhľadom na potrebu zintenzívniť hospodársku spoluprácu na základe vzájomného prospechu oboch zmluvných strán,

zamýšľajúc vytvoriť a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií na základe súčasnej dohody podnecujú obchodnú iniciatívu v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investície“ znamená akýkoľvek majetok alebo práva, ktoré investor štátu jednej zmluvnej strany investuje na území štátu druhej zmluvnej strany v súvislosti s hospodárskou činnosťou a v súlade so zákonmi a predpismi štátu druhej zmluvnej strany a ktoré zahŕňajú najmä, ale nie výlučne,

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok a taktiež akékoľvek majetkové práva, ako napríklad hypotéky, záložné práva, zadržiavacie práva a iné podobné práva,

b) podiely, akcie a dlhopisy spoločnosti alebo akékoľvek iné formy účasti v spoločnosti,

c) peňažné pohľadávky alebo nároky na akékoľvek iné plnenie s hospodárskou hodnotou, ktorá sa spája s investíciou,

d) práva duševného vlastníctva a práva priemyselného vlastníctva vrátane autorského práva, ochrannej známky, patentov, priemyselných vzorov, úžitkových modelov, technických procesov, know-how, obchodných tajomstiev, obchodných mien a goodwill,

e) obchodné koncesie, licencie a povolenia v súlade s právnym poriadkom alebo zmluvou vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, spracúvanie, využívanie prírodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na územiach zmluvných strán.

Akákoľvek zmena právnej formy investovaných aktív nebude mať vplyv na povahu investície a pojem „investícia“ zahŕňa všetky investície v súlade s článkom 11 tejto dohody.

2. Pojem „investor“ znamená akúkoľvek právnickú osobu alebo fyzickú osobu jednej zo zmluvných strán, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s jej zákonmi.

b) Pojem „právnická osoba“ znamená právnickú osobu, ktorá vznikne alebo sa založí v súlade s legislatívou jednej zo zmluvných strán.

3. Pojem „výnosy“ znamená sumy, ktoré sa získajú na základe investícií, a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisky, úroky, kapitálové výnosy, dividendy, licenčné alebo iné poplatky.

4. Pojem „územie“ znamená

a) v prípade Slovenskej republiky teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, v súvislosti s ktorými si uplatňuje svoju zvrchovanosť, suverénne práva alebo súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom,

b) v prípade Bieloruskej republiky územie Bieloruskej republiky, nad ktorým si uplatňuje suverénne práva alebo súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

5. Pojem „voľne zameniteľná mena“ znamená menu, ktorá sa bežne používa na uskutočňovanie platieb v súvislosti s medzinárodnými transakciami a je bežne zameniteľná na hlavných medzinárodných devízových trhoch.

6. Pojem „verejný účel“ má význam, ktorý mu priraďuje vnútroštátna legislatíva každej zmluvnej strany.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana podporí a vytvorí priaznivé podmienky pre investorov druhej zmluvnej strany, ktorí investujú na jej území, a takéto investície umožní v súlade so svojimi zákonmi a predpismi.

2. Na základe tejto dohody sa vždy bude riadne a spravodlivo zaobchádzať s investíciami investorov každej zmluvnej strany a poskytne sa im primeraná právna ochrana na území štátu každej zo zmluvných strán. Žiadna zo zmluvných strán nebude prostredníctvom neprimeraných alebo diskriminačných opatrení akýmkoľvek spôsobom na svojom území poškodzovať riadenie, udržiavanie, používanie, vlastnenie alebo nakladanie s investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana si bude plniť svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala v súvislosti s investíciami investorov štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investorom druhej zmluvnej strany, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, používanie, vlastnenie alebo nakladanie s ich investíciami, riadne a spravodlivé zaobchádzanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu, aby investorom štátu druhej zmluvnej strany poskytla prospech z akéhokoľvek zaobchádzania, výhody alebo výsady, ktoré zmluvná strana môže poskytnúť na základe akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo dohody týkajúcej sa úplne alebo prevažne zdaňovania.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou na základe členstva alebo asociácie zmluvnej strany v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam, štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.

Článok 4

Náhrada strát

1. V prípade, že investície investorov jednej zo zmluvných strán utrpia škodu na území štátu druhej zmluvnej strany z dôvodu vojny, ozbrojeného konfliktu, celoštátneho výnimočného stavu, vzbury, povstania, nepokojov alebo inej podobnej udalosti, poskytne druhá zmluvná strana, pokiaľ ide o reštitúciu, náhradu škody, kompenzáciu alebo iné vyrovnanie, zaobchádzanie, nie menej priaznivé, než aké poskytne táto druhá zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu, podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí na území štátu druhej zmluvnej strany pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpia škodu, a to následkom

a) konfiškácie ich majetku jej ozbrojenými silami alebo úradmi,

b) zničenia ich majetku jej ozbrojenými silami alebo úradmi, ktoré však nebolo spôsobené bojovou akciou alebo ktoré si nevyžadovala nevyhnutnosť situácie,

druhá zmluvná strana poskytne spravodlivé a primerané odškodnenie za straty utrpené v čase zabavenia majetku alebo následkom jeho zničenia.

Takéto odškodnenie sa splatí v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 tejto dohody.

3. Následné platby podľa tohto článku budú bez zbytočného odkladu voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov jednej zmluvnej strany sa neznárodnia ani nevyvlastnia alebo nebudú iným spôsobom podliehať akýmkoľvek opatreniam, ktoré majú na území štátu druhej zmluvnej strany rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“), okrem verejného záujmu a s poskytnutím okamžitej, primeranej a účinnej náhrady. Vyvlastnenie sa uskutoční na nediskriminačnom základe a v súlade s právnymi postupmi.

Táto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnených investícií (ktoré sa stanovia na základe poslednej dostupnej súvahy alebo na základe priemernej trhovej hodnoty rovnakého druhu investície) bezprostredne pred vyvlastnením alebo pred tým, ako sa hroziace vyvlastnenie stalo verejne známym, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, a bude zahŕňať úrok vo výške príslušnej obchodnej sadzby odo dňa vyvlastnenia až do dňa splatenia a bude sa môcť okamžite uskutočniť. Výška tohto úroku nebude nižšia ako úrok, ktorý sa určí na Londýnskom medzibankovom trhu (LIBOR). Odškodnenie sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo na to, aby súdny alebo iný nezávislý úrad štátu zmluvnej strany, ktorá vykonáva vyvlastnenie, posúdil jeho prípad alebo ohodnotenie jeho investície v súlade s princípmi, ktoré sa uvádzajú v tomto článku.

3. Ak zmluvná strana vyvlastní majetok spoločnosti, ktorá vznikne alebo sa založí podľa platných právnych predpisov v ktorejkoľvek časti jej vlastného územia, na ktorom investori druhej zmluvnej strany vlastnia akcie, prvá zmluvná strana uplatní ustanovenia tohto článku, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie investorom okamžitého, primeraného a účinného odškodnenia.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany povolia voľný prevod platieb, ktoré súvisia s investíciami a výnosmi. Prevody sa bez akéhokoľvek obmedzenia a bez zbytočného odkladu uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne,

a) kapitálové a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zvýšenie investície,

b) výnosy, tak ako sa definujú v odseku 3 článku 1 tejto dohody,

c) finančné prostriedky na splatenie úverov,

d) výnosy z úplného alebo čiastočného predaja alebo likvidácie investície,

e) mzdy alebo iné podobné príjmy fyzických osôb, ktoré sú v zahraničí zainteresované na investícii na základe zákonov a predpisov zmluvnej strany, na území ktorej sa uskutočnili investície.

2. Prevody sa uskutočnia vo voľne zameniteľnej mene, prevod meny sa uskutoční na základe trhovej sadzby ku dňu prevodu v súlade s platnými zákonmi a predpismi štátu zmluvnej strany, kde sa investovanie uskutočnilo, ak sa investor a zmluvná strana nedohodli inak.

3. Bez ohľadu na vyššie uvedené odseky 1 a 2 zmluvná strana môže prijať alebo zachovať pravidlá, ktoré súvisia s cezhraničnými kapitálovými investíciami:

a) v prípade vážnych ťažkostí s platobnou bilanciou a vonkajších finančných ťažkostí alebo v prípade ich hrozby alebo

b) v prípade, že za výnimočných okolností pohyb kapitálu spôsobuje alebo môže spôsobiť vážne ťažkosti pri riadení makroekonomiky, najmä v oblasti menovej a devízovej politiky.

4. Opatrenia, ktoré sa uvádzajú v odseku 3 tohto článku,

a) nepresiahnu opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie okolností, ktoré sa uvádzajú v odseku 3 tohto článku,

b) budú iba dočasné a zrušia sa, len čo to podmienky dovolia, a

c) ihneď sa oznámia druhej zmluvnej strane.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra (ďalej len „prvá zmluvná strana“) poskytne platbu na základe poistenia v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany (ďalej len „druhá zmluvná strana“), druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku poistených investorov prvej zmluvnej strany bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo podľa zákona alebo na základe zákonného prevodu v tejto krajine, ako aj

b) že prvá zmluvná strana je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a nároky tohto investora v rovnakom rozsahu ako poistený investor.

2. Prvá zmluvná strana v súvislosti s

a) právami a nárokmi, ktoré získa na základe využívania týchto práv,

b) akoukoľvek platbou získanou použitím týchto práv

má právo na rovnaké zaobchádzanie, na ktoré má poistený nárok podľa tejto dohody v súvislosti s investíciami a ziskami súvisiacimi s investíciami.

Článok 8

Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investormi štátu druhej zmluvnej strany

1. Ak sa akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investormi štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s akýmikoľvek záväzkami druhej zmluvnej strany podľa tejto dohody v súvislosti s investíciami investorov, nemôže vyriešiť v období troch mesiacov od dátumu písomnej žiadosti o rokovanie, potom investori budú mať nárok na predloženie prípadu medzinárodnému rozhodcovskému súdu.

2. Ak sa spor predloží medzinárodnému rozhodcovskému súdu, investor a zmluvná strana, ktoré sú stranami sporu, sa môžu dohodnúť, že prípad podajú

a) Medzinárodnému stredisku na riešenie sporov z investícií (ICSID) so zreteľom na príslušné ustanovenia Washingtonského Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi iných štátov z 18. marca 1965, ak zmluvné strany sú stranami tohto dohovoru, alebo

b) medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému „ad hoc“ v súlade s rozhodcovskými pravidlami Komisie Organizácie Spojených národov pre Medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Každá zmluvná strana vyjadrí svoj súhlas s predložením sporu na medzinárodný rozhodcovský súd uvedený v písmenách a) a b).

3. Rozhodcovské rozsudky sú konečné a záväzné pre obidve strany sporu. Dotknutá zmluvná strana si uplatňuje rozhodcovský nález v súlade so svojimi vnútroštátnymi zákonmi.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa taký spor nemôže vyriešiť do šiestich mesiacov odo dňa prvého písomného oznámenia, predloží sa tento spor na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu.

3. Rozhodcovský súd bude pre každý jednotlivý prípad zriadený podľa týchto pravidiel. Do dvoch mesiacov odo dňa, keď bola prijatá žiadosť o rozhodcovské konanie, každá zo zmluvných strán vymenuje jedného člena súdu. Títo dvaja členovia súdu vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude predsedom súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa, keď boli vymenovaní ostatní dvaja členovia súdu.

Ak sa potrebné vymenovania neuskutočnia v lehote určenej v odseku 3 tohto článku, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže, ak sa zmluvné strany nedohodli inak, požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o uskutočnenie vymenovania. V prípade, že predseda Medzinárodného súdneho dvora je občanom štátu jednej zo zmluvných strán, alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie, žiadosť sa predloží jeho podpredsedovi. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže uskutočniť vymenovanie, o vykonanie vymenovania sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.

Rozhodcovský súd založený v súlade s týmto článkom prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Jeho rozhodnutia sú konečné a záväzné pre každú zmluvnú stranu. Každá zmluvná strana znáša náklady svojho člena súdu a svojich zástupcov v rozhodcovskom konaní. Úhrada nákladov predsedu, ako aj všetkých ostatných nákladov sa rovnomerne rozdelí medzi strany sporu. Rozhodcovský súd si určí vlastné postupy na základe ostatných ustanovení, ktoré vytvoria zmluvné strany.

Článok 10

Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov

1. Ak sa určitý vzťah riadi touto dohodou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej signatármi sú obe zmluvné strany, žiadne ustanovenie tejto dohody nezabráni ktorejkoľvek zmluvnej strane alebo ktorýmkoľvek investorom jej štátu, ktorí vlastnia investície na území štátu druhej zmluvnej strany, aby si uplatňovali tie ustanovenia, ktoré sú pre tento prípad priaznivejšie.

2. Ak jedna zo zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom alebo predpismi svojho štátu alebo s osobitnými ustanoveniami zmlúv poskytne investorom štátu druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, než poskytuje táto dohoda, bude sa uplatňovať to priaznivejšie.

Článok 11

Vykonávanie tejto dohody

Táto dohoda sa bude vzťahovať na investície uskutočnené na území štátu jednej zo zmluvných strán v súlade s právnym poriadkom jej štátu investormi štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím aj po nadobudnutí platnosti tejto dohody, ale nebude sa vzťahovať na žiadny spor týkajúci sa investície, ktorá bola uskutočnená, alebo nároku, ktorý bol vyrovnaný pred nadobudnutím platnosti tejto dohody.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán súvisiacich s nadobudnutím platnosti tejto dohody a nadobudne platnosť 90-tym dňom odo dňa posledného oznámenia, ktorým zmluvná strana potvrdí, že boli splnené ústavné podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda zostane v platnosti po dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže ukončiť túto dohodu prostredníctvom písomného oznámenia doručeného 12 mesiacov vopred.

3. Pokiaľ ide o investície uskutočnené pred dátumom skončenia platnosti tejto dohody, ustanovenia tejto dohody zostanú účinné počas desiatich rokov od dátumu skončenia platnosti dohody.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Minsku 26. augusta 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, v slovenskom, bieloruskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Mačišák v. r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Aleksandr Jurijevič Michnevič v. r.