Oznámenie č. 146/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2003 na základe článku 16.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2003 na základe článku 16.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí medzi zmluvnými stranami platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia podpísanej 8. februára 1991 v Belehrade.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.