130

ZÁKON

z 13.septembra 1968

o prechodnej úprave niektorých lehôt

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Lehoty ustanovené právnymi predpismi na uplatňovanie práv, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva a ktoré sa mali skončiť po 20. auguste 1968, neskončia sa skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. To neplatí, ak ide o lehoty, ktoré začali plynúť po 1. septembri 1968.

§ 2

Ustanovenie § 1 platí obdobne pre lehoty ustanovené právnymi predpismi na podanie návrhu, aby sa zmeškanie lehoty odpustilo, a na podanie návrhu na obnovu konania.

§ 3

(1) V hospodárskoprávnych vzťahoch a v právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku organizácia nie je v omeškaní po čas, po ktorý nemohla svoju povinnosť plniť pre okolnosti vyvolané mimoriadnou situáciou vzniknutou 21. augustom 1968.

(2) V iných právnych vzťahoch nenastanú dôsledky meškania ustanovené v právnych predpisoch, ak sa záväzok, ktorý sa mal splniť v čase od 21 .augusta 1968 do 31. augusta 1968, splní najneskôr do ôsmich dní po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.