Oznámenie č. 230/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej

Čiastka 73/2011
Platnosť od 22.07.2011
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 15.10 ods. 5 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 10.54 až 10.61 dohody, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1, 2, 4, 5 a článkov 8, 9 a 10 Protokolu o kultúrnej spolupráci, predbežne vykonávajú od 1. júla 2011.

230

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2010 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.

S podpisom dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 293 zo 4. mája 2011.

V súlade s článkom 15.10 ods. 5 dohody sa ustanovenia článkov, okrem článkov 10.54 až 10.61 dohody, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 1, 2, 4, 5 a článkov 8, 9 a 10 Protokolu o kultúrnej spolupráci, predbežne vykonávajú od 1. júla 2011.

S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 4. júla 2011.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.