Nájdených 514
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/2005 Z. z. Nariadenie o medzinárodných sankciách zabezpečujúcich mier a bezpečnosť 15.09.2005
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.11.2004
182/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine 01.05.1988
223/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon 01.05.2002
70/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Viedenskému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
209/1992 Zb. Oznámenie o Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd 18.03.1992
125/1992 Zb. Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 03.04.1992
52/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu motorových vozidiel (Predpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 11.08.1972
25/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru. 03.04.1963
24/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave. 03.04.1963
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR) 07.02.1962
50/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954 28.06.1957
68/1955 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí 15.01.1956
67/1955 Zb. Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov. 15.01.1956
87/1951 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951 30.11.1951
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951 09.07.1951
262/1948 Zb. Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948. 04.12.1948
307/2011 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa 29.09.2011
298/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Prílohy I Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií
 
...