Oznámenie č. 266/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore

Čiastka 108/2004
Platnosť od 30.04.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. mája 2004 na základe článku 6 ods. 3.

266

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2003 bola v Luxemburgu prijatá Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.

V mene Slovenskej republiky bola dohoda podpísaná 14. októbra 2003 v Luxemburgu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 783 zo 4. februára 2004 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 23. februára 2004. Ratifikačná listina bola uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli, depozitára dohody, 19. marca 2004.

Dohoda nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 1. mája 2004 na základe článku 6 ods. 3.

Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore