Oznámenie č. 235/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu

Čiastka 116/2003
Platnosť od 05.07.2003 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Slovenská republika ako nástupnícky štát Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do nej sukcedovala 19. apríla 1993.

235

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. marca 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu.

Ratifikačná listina bola uložená 9. júna 1992 u vlády Švédskeho kráľovstva, ktorá bola v tom čase depozitárom Dohody o voľnom obchode. Dňom 16. októbra 1996 sa stala depozitárom dohody vláda Nórskeho kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1992.

Slovenská republika ako nástupnícky štát Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do nej sukcedovala 19. apríla 1993.

Vyhlasuje sa aktualizované znenie dohody k 1. júlu 2002.

K oznámeniu č. 235/2003 Z. z.

DOHODA

o voľnom obchode medzi Európskym združením voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a Slovenskou republikou

Medzinárodná zmluva č. 27

Medzinárodná zmluva č. 27 - anglicky