Nájdených 174
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/2003 Z. z. Nariadenie o úrovni objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla 15.05.2003
295/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 197/1997 Z. z. o dovoznej prirážke v znení neskorších predpisov 01.10.1998
4/1998 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 01.01.1998
261/1993 Z. z. Vyhláška o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla 10.11.1993
182/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla 01.01.1983
58/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín. 01.10.1978
19/1964 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov 08.02.1964
292/1949 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode. 01.01.1950
193/1949 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje podľa čl. XXVII Všeobecnej dohody o clách a obchode colný ústupok stanovený v listine X tejto dohody. 09.08.1949
149/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.07.1949
297/1948 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.01.1949
292/1948 Zb. Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom. 01.01.1949
418/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 01.12.2011
588/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
245/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami
65/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
571/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
563/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
537/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008