Nájdených 11
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraničnom vodnom toku Ipeľ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy
277/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava
528/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva o vnútrozemskej plavbe
28/1976 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci 13.04.1976
54/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci vo vodnom hospodárstve na hraničných vodách 15.06.1974
57/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 26.06.1970
106/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o zriadení riečnej administrácie v úseku Dunaja Rajka-Gönyü 08.08.1968
65/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách 01.07.1967
101/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o územných vodách a osobitnom pásme 24.10.1965
169/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodnej priamej združenej preprave tovaru železnice-voda (MŽVS) 15.12.1960
98/1960 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o jednotnom colnom uzáverovom poriadku pre labské lode 24.07.1960