Nájdených 30
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
416/2002 Z. z. Zákon o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 01.05.2004
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 01.04.1964
567/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2009
270/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2008
273/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2007
345/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii
336/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2005
r1/c78/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 149/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z.z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov
149/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 20.04.2005
317/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení vzájomnosti zo strany provincie Ontário v Kanade v konaniach o určenie výživného súdom
589/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2004
375/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Trestnoprávneho dohovoru o korupcii
333/2002 Z. z. Oznámenie o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
109/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti
251/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
250/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohode o ochrane netopierov v Európe
237/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Vyhlásení o vzájomnosti zo strany Luxemburska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov v občianskych a obchodných veciach
r1/c52/1998 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 101/1998 Z. z.
101/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Rakúska vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom