Oznámenie č. 163/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Čiastka 67/2008
Platnosť od 01.05.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 28. decembra 1980 v súlade s článkom 4 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 20. mája 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2.

163

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 1978 bol v Ženeve podpísaný Protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (novelizuje článok 23 dohovoru CMR).

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 572 z 18. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 22. januára 2008. Ratifikačná listina bola uložená 20. februára 2008 u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Protokol nadobudol platnosť 28. decembra 1980 v súlade s článkom 4 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 20. mája 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2.

K oznámeniu č. 163/2008 Z. z.

PROTOKOL

k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Strany tohto protokolu,

ktoré sú stranami Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) podpísaného v Ženeve 19. mája 1956,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tohto protokolu „dohovor“ znamená Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

Článok 2

Článok 23 dohovoru sa upravuje takto:

1. Odsek 3 znie:

3. Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 číselných jednotiek za kilogram chýbajúcej hrubej hmotnosti.“.

2. Článok 2 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:

7. Číselná jednotka uvedená v tomto dohovore je Special Drawing Right (osobitné právo čerpania), ako ho definuje Medzinárodný menový fond. Hodnota uvedená v odseku 3 tohto článku sa prepočíta na národnú menu štátu toho súdu, ktorý rozhoduje spor, na základe hodnoty meny v deň dátumu rozsudku alebo dátumu, na ktorom sa strany dohodnú. Hodnota národnej meny v podmienkach osobitného práva čerpania toho štátu, ktorý je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočítava v zhode s metódou ocenenia používanou Medzinárodným menovým fondom tak, ako platí v príslušný deň pre jeho vlastné operácie a transakcie. Hodnota národnej meny v podmienkach osobitného práva čerpania toho štátu, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta spôsobom, ktorý určil tento štát.

8. Napriek tomu štát, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu a ktorého vnútroštátne právne predpisy nedovoľujú použiť ustanovenie odseku 7 tohto článku, môže v čase ratifikácie alebo pristúpenia k protokolu, alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že hranica záväzku stanovená v odseku 3 tohto článku, ktorá sa uplatní na jeho území, predstavuje 25 menových jednotiek. Peňažná jednotka v tomto odseku zodpovedá 10/31 gramu zlata rýdzosti deväťsto tisícin. Premena hodnoty uvedenej v tomto odseku na národnú menu sa realizuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného štátu.

9. Prepočet uvedený v poslednej vete odseku 7 tohto článku aj premena uvedená v odseku 8 tohto článku sa vykonajú tak, aby vyjadrovali v národnej mene štátu čo možno najpresnejšie rovnakú reálnu hodnotu hodnoty, ako je hodnota vyjadrená v číselných jednotkách v odseku 3 tohto článku. Štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov spôsob výpočtu podľa odseku 7 tohto článku alebo výsledok premeny podľa odseku 8 tohto článku pri uložení príslušnej listiny podľa článku 3 protokolu a vždy, keď nastane zmena.“.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 3

1. Tento protokol môžu podpísať alebo k nemu pristúpiť všetky štáty, ktoré podpísali dohovor alebo k nemu pristúpili a ktoré sú členmi Európskej hospodárskej komisie, alebo sú do tejto komisie pripustení s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu komisie.

2. K tomuto protokolu môžu pristúpiť všetky štáty uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

3. Štáty oprávnené zúčastniť sa podľa odseku 11 mandátu Európskej hospodárskej komisie na niektorých ich prácach sa môžu stať zmluvnými stranami tohto protokolu, ak pristúpili k dohovoru po dni, keď nadobudol platnosť, a ktoré pristúpili k dohovoru, môžu sa stať zmluvnými stranami tohto protokolu tak, že k nemu pristúpia po nadobudnutí jeho platnosti.

4. Tento protokol možno podpísať v Ženeve od 1. septembra 1978 do 31. augusta 1979 vrátane. Po tomto dni možno k Protokolu pristúpiť.

5. Tento protokol bude predmetom ratifikácie až po tom, čo štát ratifikoval dohovor alebo k nemu pristúpil.

6. Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

7. Každá listina o ratifikácii alebo pristúpení uložená po tom, čo nadobudne platnosť dodatok k protokolu vo vzťahu ku všetkým zmluvným stranám alebo po splnení všetkých požadovaných opatrení, ktoré sa vyžadujú na to, aby dodatok nadobudol platnosť vo vzťahu ku všetkým zmluvným stranám, bude sa protokol uplatňovať tak, ako bol zmenený dodatkom.

Článok 4

1. Tento protokol nadobúda platnosť deväťdesiaty deň po tom, ako päť štátov uvedených v článku 3 ods. 1 alebo 2 tohto protokolu uložilo svoje listiny o ratifikácii alebo pristúpení.

2. Pre každý štát, ktorý ho ratifikuje alebo k nemu pristúpi po tom, čo päť štátov uložilo svoje listiny o ratifikácii alebo pristúpení, nadobudne tento protokol platnosť deväťdesiaty deň po tom, čo tento štát uložil svoju listinu o ratifikácii alebo pristúpení.

Článok 5

1. Každá zmluvná strana môže tento protokol vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne platnosť 12 mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane oznámenie o výpovedi.

3. Každá zmluvná strana, ktorá prestane byť zmluvnou stranou dohovoru, prestane byť v tom istom čase zmluvnou stranou tohto protokolu.

Článok 6

Ak po nadobudnutí účinnosti tohto protokolu klesne v dôsledku výpovedí počet zmluvných strán na menej ako päť, stráca protokol účinnosť dňom, keď nadobudne platnosť posledná z týchto výpovedí. Takisto stráca účinnosť dňom, keď stratí účinnosť dohovor.

Článok 7

1. Každý štát môže pri uložení svojej listiny o ratifikácii alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že tento protokol bude platiť na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré v medzinárodných vzťahoch zastupuje a za ktoré urobil vyhlásenie v súlade s článkom 46 dohovoru. Na území alebo územiach uvedených v oznámení bude protokol platiť začínajúc deväťdesiatym dňom po tom, čo generálny tajomník dostal toto oznámenie, a ak protokol ešte nenadobudol do tohto dňa platnosť, odo dňa nadobudnutia platnosti.

2. Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že tento protokol je platný na niektorom území, ktoré v medzinárodných vzťahoch zastupuje, môže protokol podľa článku 5 ods. 1, ak sa týka tohto územia, vypovedať oddelene.

Článok 8

Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklade alebo vykonávaní tohto protokolu, ktorý sa nepodarilo stranám urovnať rokovaním alebo iným spôsobom, sa môže na návrh ktorejkoľvek zúčastnenej zmluvnej strany predložiť na rozhodnutie medzinárodnému súdnemu dvoru.

Článok 9

1. Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že sa necíti viazaná článkom 8 protokolu. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané článkom 8 voči zmluvnej strane, ktorá urobila túto výhradu.

2. Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1, môže túto výhradu kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

3. Žiadna iná výhrada k tomuto protokolu nie je prípustná.

Článok 10

1. Po uplynutí trojročnej platnosti tohto protokolu môže každá zmluvná strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie konferencie na účel revízie tohto protokolu. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej štvrtina zmluvných strán oznámi súhlas s touto žiadosťou do štyroch mesiacov odo dňa, keď dostal upovedomenie.

2. Ak sa konferencia zvolá podľa predchádzajúceho odseku, generálny tajomník o tom upovedomí všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby v lehote troch mesiacov predložili návrhy, ktorými by sa na konferencii mali zaoberať. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvných stranám predbežný rokovací poriadok konferencie, ako aj znenie návrhov, a to najneskôr tri mesiace pred dňom otvorenia konferencie.

3. Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v článku 3 ods. 1 a 2, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 3 ods. 3 protokolu.

Článok 11

Okrem oznámení vykonaných v článku 10 upovedomuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov štáty podľa článku 3 ods. 1 a 2 tohto protokolu, a tie, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa článku 3 ods. 3 tohto protokolu:

a) o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 3,

b) o dátumoch, kedy tento protokol nadobudne platnosť podľa článku 4,

c) o oznámeniach prijatých podľa článku 2 ods. 2,

d) o vypovedaniach podľa článku 5,

e) o strate platnosti tohto protokolu v súlade s článkom 6,

f) o oznámeniach prijatých podľa článku 7,

g) o výhradách a oznámeniach prijatých podľa článku 9 ods. 1 a 2.

Článok 12

Po 31. auguste 1979 bude originál tohto protokolu uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý rozošle overené opisy všetkým štátom uvedeným v článku 3 ods. 1, 2 a 3 tohto protokolu.

Anglické znenie textu