Oznámenie č. 368/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách

Čiastka 158/2003
Platnosť od 27.08.2003
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 1. mája 2003 na základe článku 4.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. apríla 2003 bol v Bruseli podpísaný Protokol upravujúci obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom svojím uznesením č. 181 z 26. februára 2003 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 28. apríla 2003.

Protokol nadobudol platnosť 1. mája 2003 na základe článku 4.

K oznámeniu č. 368/2003 Z. z.

PROTOKOL UPRAVUJÚCI OBCHODNÉ ASPEKTY EURÓPSKEJ DOHODY O PRIDRUŽENÍ UZATVORENEJ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ, BERÚC DO ÚVAHY VÝSLEDKY ROKOVANÍ MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI O NOVÝCH VZÁJOMNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH OBCHODNÝCH VÝHODÁCH

Európske spoločenstvo (ďalej len „Spoločenstvo“) na jednej strane a

Slovenská republika na druhej strane vzhľadom na to, že

1. Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (ďalej len „Európska dohoda“) bola podpísaná v Luxemburgu 4. októbra 1993 a nadobudla platnosť 1. februára 1995,1)

2. článok 21(5) Európskej dohody stanovuje, že Spoločenstvo a Slovenská republika preskúmajú v Asociačnej rade na riadnom a recipročnom základe výrobok po výrobku, ak ide o možnosti poskytnúť si vzájomne ďalšie obchodné výhody pre poľnohospodárske výrobky. Na tomto základe sa viedli a boli skončené rokovania medzi stranami,

3. po prvýkrát bolo určené zlepšenie preferenčného poľnohospodárskeho režimu Európskej dohody2) v protokole upravujúcom obchodné aspekty Európskej dohody,2) berúc do úvahy posledné rozšírenie Spoločenstva a výsledky rokovaní uruguajského kola GATT,

4. ďalšie dve kolá rokovaní o zlepšení poľnohospodárskych obchodných výhod sa skončili 3. mája 2000 a 21. júna 2002,

5. na jednej strane Rada rozhodla účinnosťou nariadenia (ES) č. 2434/2000, ktoré stanovuje určité obchodné výhody pre poľnohospodárske výrobky formou colných kvót Spoločenstva a predpokladá autonómnu a prechodnú úpravu niektorých poľnohospodárskych výhod uvedených Európskou dohodou uzatvorenou so Slovenskou republikou3) o predbežnom uplatňovaní obchodných výhod, ktoré boli výsledkom rokovaní Európskeho spoločenstva v roku 2000 od 1. júla 2000, a na druhej strane vláda Slovenskej republiky prijala legislatívne opatrenia na uplatňovanie ekvivalentných slovenských obchodných výhod od toho istého dátumu, t. j. od 1. júla 2000,

6. uvedené obchodné výhody sa doplnia a nahradia v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu obchodnými výhodami stanovenými v tomto protokole, dohodli sa takto:

Článok 1

Systém opatrení aplikovateľných na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov do Spoločenstva, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, ako je uvedené v prílohách A(a) a A(b), a systém opatrení aplikovateľných na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, ako je uvedené v prílohách B(a) a B(b) k tomuto protokolu, nahradia tie opatrenia stanovené v prílohách XI a XII, ako sa uvádza v článkoch 21(2) a 21(4) v znení neskorších predpisov k Európskej dohode. Dohoda medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou o recipročných preferenčných obchodných výhodách pre určité druhy vín zahrnutých v prílohe C tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu.

Článok 2

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť Európskej dohody. Prílohy k tomuto protokolu budú tvoriť jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 3

Tento protokol schváli Spoločenstvo a Slovenská republika v súlade s ich príslušnými schvaľovacími postupmi. Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na uplatňovanie tohto protokolu.

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o skončení uvedených postupov.

Článok 4

Na základe skončenia postupov uvedených v článku 3 tento protokol nadobudne platnosť 1. januára 2003. Ak sa schvaľujúce postupy neukončia včas, nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, ako sa zmluvné strany budú informovať o skončení týchto postupov.

Článok 5

Tento protokol sa vypracuje v dvoch vyhotoveniach v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom a slovenskom jazyku, pričom každý z týchto textov má rovnakú platnosť.

V Bruseli 24. apríla 2003.

Za Európske spoločenstvo:

Aristides Agathocles v. r.

Za Slovenskú republiku:

Juraj Migaš v. r.

Príloha A(a)

Dovozné clá aplikované v Spoločenstve na uvedené výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa zrušia

Kód KN(1) Kód KN(1) Kód KN(1) Kód KN(1) Kód KN(1) Kód KN(1)
0101 10 90 0709 40 00 0802 32 00 1006 10 10 1518 00 31 2008 99 40
0101 90 19 0709 51 00 0802 40 00 1007 00 10 1518 00 39 2008 99 43
0101 90 30 0709 52 00 0802 50 00 1518 00 91 2008 99 45
0101 90 90 0709 59 0802 90 50 1105 20 00 1518 00 95 2008 99 49
0709 70 00 0802 90 60 1106 10 00 1518 00 99 2008 99 68
0104 20 10 0709 90 10 0802 90 85 1106 30 90 1522 00 91 2008 99 99
0106 19 10 0709 90 20 0806 20 2009 11 19
0106 39 10 0709 90 40 0808 20 90 1208 10 00 1602 90 10 2009 11 99
0709 90 50 0809 40 90 1209 10 00 1602 90 31 2009 19 19
0205 00 0709 90 90 0810 40 30 1209 21 00 1602 90 41 2009 29 11
0206 80 91 0710 10 00 0810 40 50 1209 23 80 1602 90 72 2009 29 19
0206 90 91 0710 21 00 0810 40 90 1209 29 50 1602 90 74 2009 29 91
0207 13 91 0710 22 00 0810 50 00 1209 29 60 1602 90 76 2009 29 99
0207 14 91 0710 29 00 0810 60 00 1209 29 80 1602 90 78 2009 31 11
0207 26 91 0710 30 00 0810 90 95 1209 30 00 1602 90 98 2009 39 31
0207 27 91 0710 80 51 0811 20 59 1209 91 1603 00 10 2009 41
0207 35 91 0710 80 59 0811 20 90 1209 99 91 2009 49 19
0207 36 89 0710 80 61 0811 90 50 1209 99 99 2001 90 20 2009 49 30
0208 10 11 0710 80 69 0811 90 70 1210 2001 90 50 2009 49 93
0208 10 19 0710 80 70 0811 90 75 1211 90 30 2003 20 00 2009 49 99
0208 20 00 0710 80 85 0811 90 80 1212 10 10 2003 90 00 2009 80 19
0208 30 00 0710 80 95 0811 90 85 1212 10 99 2005 60 00 2009 80 38
0208 40 0710 90 00 0811 90 95 1214 90 10 2005 90 10 2009 80 50
0208 50 00 0711 30 00 0812 10 00 2005 90 50 2009 80 63
0208 90 10 0711 40 00 0812 90 10 1302 19 05 2007 91 90 2009 80 69
0208 90 55 0711 59 00 0812 90 30 2007 99 10 2009 80 71
0208 90 60 0711 90 10 0812 90 40 1503 00 19 2007 99 91 2302 50 00
0208 90 95 0711 90 50 0812 90 50 1503 00 90 2007 99 93 2306 90 19
0210 99 10 0711 90 80 0812 90 60 1504 10 10 2008 19 11 2308 00 90
0210 99 39 0711 90 90 0812 90 70 1504 10 99 2008 19 19 2309
0210 99 59 0712 20 00 0812 90 99 1504 20 10 2008 19 51
0210 99 79 0712 31 00 0813 1504 30 10 2008 19 95
0210 99 80 0712 32 00 0814 00 00 1507 2008 19 99
0712 33 00 1508 2008 92 14
0407 00 90 0712 39 00 0901 12 00 1511 10 90 2008 92 34
0409 00 00 0712 90 05 0901 21 00 1511 90 19 2008 92 38
0410 00 00 0712 90 30 0901 22 00 1511 90 91 2008 92 59
0712 90 50 0901 90 90 1511 90 99 2008 92 72
06 0712 90 90 0902 10 00 1512 11 91 2008 92 74
0713 50 00 0904 12 00 1512 19 91 2008 92 78
0701 10 00 0713 90 0904 20 1512 21 2008 92 93
0701 90 50 0714 90 90 0905 00 00 1512 29 2008 92 98
0703 10 11 0907 00 00 1513 2008 99 11
0703 20 00 0802 12 90 0910 20 90 1515 2008 99 19
0703 90 00 0802 21 00 0910 40 1516 20 95 2008 99 23
0709 20 00 0802 22 00 0910 91 90 1516 20 96 2008 99 28
0709 30 00 0802 31 00 0910 99 99 1516 20 98 2008 99 37
(1) Ako je definované v nariadení Komisie (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ik nariadeniu Rady (EHS) č . 2658/87 o colnej tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku,
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 279, 23. 10. 2001.

Príloha A(b)

Na dovoz nasledujúcich výrobkov do Spoločenstva, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sa aplikujú tieto obchodné výhody

(MFN = doložka najvyšších výhod)

Kód KN Opis (1) Aplikované clo
(% MFN)
(2)
Množstvo
od 1. 7.
2002 do
30. 6. 2003
(v tonách)
Ročné
množstvo
od 1. 7.
2003
(v tonách)
Ročný
prírastok
(v tonách)
Zvláštne
ustanovenia
0102 90 05 Živý hovädzí dobytok so živou hmotnosťou
do 80 kg
20 178 000 ks 178 000 ks 0 (3) (9)
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
Živý hovädzí dobytok so živou hmotnosťou
od 80 kg do 300 kg
20 153 000 ks 153 000 ks 0 (3) (9)
ex 0102 90 Nejatočné jalovice a kravy týchto horských
plemien: sivé, hnedé, žlté, škvrnité
slmentálske a plnzgauské
6%
ad valorem
7 000 ks 7 000 ks 0 (4) (9)
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
Živé ovce alebo kozy bez cla 4 300 4 300 0 (5) (9)
0201
0202
Hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebo
mrazené
bez cla 3 500 3 500 0 (8) (9)
ex 0203 Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo
mrazené
bez cla
2 800 3 000 300 (8) (9) (12)
0210 11 až
0210 19
Bravčové mäso, solené, v slanom náleve,
sušené alebo údené
bez cla (8) (9)
0204 Ovčie alebo kozie mäso bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(8)
0206 10 až
29
0210 20
Mäso z hovädzieho dobytka (drobky) bez cla 500 1 000 0 (8)
ex 02071602 31 až
1602 39
Hydina, čerstvá, chladená alebo mrazená
(okrem 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91,
0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 89)
Pripravené alebo konzervované mäso
z hydiny
bez cla 1 560 1 740 180 (8) (9)
0402 Mlieko sušené a mlieko kondenzované bez cla 2 500 3 500 0 (8) (9)
0403 10 11
až 39
Cmar, jogurt a iné fermentované alebo
acidofilné mlieko a smotana
0403 90 11
až 69
0404
Srvátka a výrobky skladajúce sa
z prírodných zložiek mlieka
bez cla 250 500 0 (8) (9)
ex 0405 Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce
z mlieka (okrem 0405 20 10 a 0405 20 30)
bez cla 750 750 0 (8) (9)
0406 Syr a tvaroh bez cla 2 930 3 000 300 (8) (9)
0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30
Hydinové vajcia v škrupine 20 3 125 3 125 0 (9)
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
Sušené žĺtky
Tekuté žĺtky
Mrazené žĺtky
20 250 250 0 (9) (10)
0408 91 80
0408 99 80
Vtáčie vajcia, sušené
Vtáčie vajcia, ostatné
20 1 250 1 250 0 (9) (11)
0702 00 00 Paradajky, čerstvé alebo chladené bez cla 2 600 2 900 300 (7) (8) (9)
ex 0707 00 05 Uhorky, čerstvé alebo chladené
(od 16. mája do 31. októbra)
80 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
ex 0708 10 00 Čerstvý alebo chladený hrášok
(od 1. septembra do 31. mája)
bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
ex 0708 10 00 Čerstvý alebo chladený hrášok
(od 1. júna do 31. augusta)
bez cla 130 145 15 (9)
0709 90 70 Mladé tekvice bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
0806 10 10 Stolové hrozno bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
0808 10 Jablká, čerstvé bez cla 7 625 15 000 0 (7) (8) (9)
0809 20 Čerešne bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
0809 30 90 Broskyne bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
0809 40 05 Slivky bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
0810 20 Maliny, černice, moruše a ostružiny
loganové
bez cla 250 250 0 (6) (9)
0810 20 10 Maliny, čerstvé 41 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0810 30 10 Čierne ríbezle, čerstvé bez cla 130 145 15 (6) (9)
0810 30 10 Čierne ríbezle, čerstvé 41 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0810 30 30 Červené ríbezle, čerstvé bez cla 130 145 15 (6) (9)
0810 30 30 Červené ríbezle, čerstvé 41 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0810 30 90 Iné bobule 24 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0811 10 90 Jahody, mrazené 36 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0811 20 19 Ostatné bobuľové ovocie obsahujúce pridaný
cukor, mrazené
bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0811 20 31 Maliny neobsahujúce pridaný cukor,
mrazené
bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0811 20 39 Čierne ríbezle, mrazené bez cla 330 370 40 (6) (9)
0811 20 39 Čierne ríbezle, mrazené 28 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
0811 20 51 Červené ríbezle, mrazené bez cla 350 390 40 (6) (9)
0811 20 51 Červené ríbezle, mrazené 33 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(6)
ex 0811 Okrem 0811 10 90, 0811 20 19, 0811 20 31,
0811 20 39, 0811 20 51, 0811 20 59, 0811 20 90,
0811 90 50, 0811 90 70, 0811 90 75, 0811 90 80,
0811 90 85, 0811 90 95
20 250 250 0 (9)
1001 Pšenica a súraž bez cla 50 000 100 000 0 (8)
1002 Raž bez cla 1 000 2 000 0 (8)
1003 Jačmeň bez cla 16 000 15 000 0 (8) (9)
1004 Ovos bez cla 500 1 000 0 (8)
1005 10 90
1005 90 00
Kukurica bez cla 35 000 70 000 0 (8)
1008 Pohánka, proso, semenec, ostatné obilniny bez cla 500 1 000 0 (8)
1101 00 Pšeničná múka 20 16 875 16 875 0 (9)
1107 10 99 Slad, nepražený, iný ako pšeničný bez cla 18 125 18 125 0 (9)
1601 00 Klobásy a podobné výrobky bez cla 300 350 50 (8) (9)
1602 41 až
1602 49
Pripravené alebo konzervované bravčové
mäso
1602 50 Ostatné pripravené alebo konzervované
hovädzie mäso, mäsové drobky alebo krv
bez cla 100 200 0 (8)
1703 Melasa bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(8)
2001 10 00 Uhorky, konzervované bez cla 125 125 0 (9)
ex 2001 90 96 Špargľa bez cla 130 145 15 (9)
2002 Paradajky, pripravené alebo konzervované bez cla 1 300 1 450 150 (8) (9)
2007 99 31 Džemy, ovocné želé, lekváre, pyré a pasty
z čerešní s obsahom cukru presahujúcim
30 % hmotnosti
83 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(7)
2009 12 00 Ovocné šťavy bez cla 500 600 100 (9)
2009 19 98
2009 21 00
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 61 10 (7)
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 19 (7)
2009 69 51 (7)
2009 69 59 (7)
2009 69 90
2009 71
2009 79
Jablková šťava bez cla 250 250 0 (7) (9)
2009 71 Jablková šťava 48 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 79 30 Jablková šťava 48 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 79 93 Jablková šťava 48 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 79 99 Jablková šťava 48 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 80 99 Šťava z čiernych ríbezlí 36 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia

(1) Bez ohľadu na pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry znenie opisu výrobkov sa chápe tak, že má iba opisnú funkciu, a preferenčná schéma v rámci kontextu tejto prílohy sa určí podľa obsahu kódu KN. Tam, kde sa uvádzajú kódy ex KN, preferenčná schéma sa určí uplatnením kódu KN spolu so zodpovedajúcim opisom.

(2) V prípadoch, ak jestvuje minimálne clo na základe doložky najvyšších výhod, minimálne clo, ktoré sa uplatní, sa rovná minimálnemu clu na základe doložky najvyšších výhod vynásobenému percentom uvedeným v tomto stĺpci.

(3) Kvóta pre tento výrobok je otvorená pre Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko a Slovenskú republiku. V prípade, ak bude pravdepodobné, že celkové dovozy živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva prekročia 500 000 ks v danom hospodárskom roku, Spoločenstvo môže prijať kontrolné opatrenia potrebné na ochranu svojho trhu bez ohľadu na iné práva dané dohodou.

(4) Kvóty pre tento výrobok sú otvorené pre Bulharsko, Českú republiku, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko, Rumunsko a Slovenskú republiku.

(5) Spoločenstvo môže v rámci svojej legislatívy, a ak to bude vhodné, vziať do úvahy potreby zásobovania svojho trhu a potrebu udržať rovnováhu na svojom trhu.

(6) Podlieha dohodám o minimálnej dovoznej cene obsiahnutým v prílohe k tejto prílohe.

(7) Zníženie sa uplatňuje iba na časť cla ad valorem.

(8) Tieto obchodné výhody sa vzťahujú iba na výrobky, na ktoré neboli poskytnuté žiadne vývozné náhrady.

(9) Množstvá tovarov podliehajúce týmto jestvujúcim kvótam prepustené do voľného obehu k 1. júlu 2002 pred dátumom, keď tento protokol nadobudne platnosť, sa v plnej miere započítajú oproti množstvu uvedenému v štvrtom stĺpci s použitím sadzby cla platnej v čase dovozu.

(10) Ako ekvivalent tekutých vaječných žĺtok: 1 kg sušených žĺtok = 2,12 kg tekutých vajec.

(11) Ako ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 tekutých vajec.

(12) Okrem panenskej sviečkovej predkladanej samostatne.

Príloha k prílohe A(b)

Dohoda o minimálnych dovozných cenách pre určité druhy mäkkého ovocia na spracovanie

1. Minimálne dovozné ceny pre nasledujúce výrobky na spracovanie, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, sú pevne stanovené tak, ako sa uvádza ďalej.

Kód KN Opis Minimálna
dovozná cena
(EUR/l00 kg netto)
ex 0810 20 10 Maliny, čerstvé 63,1
ex 0810 30 10Čierne ríbezle, čerstvé38,5
ex 0810 30 30 Červené ríbezle, čerstvé 23,3
ex 0811 10 90 Mrazené jahody bez pridania cukru alebo iných sladidiel: celé plody 75,0
ex 0811 10 90 Mrazené jahody bez pridania cukru alebo iných sladidiel: iné 57,6
ex 0811 20 19 Mrazené maliny s pridaním cukru alebo iných sladidiel, s obsahom cukru pod 13 %
podľa hmotnosti: celé plody
99,5
ex 0811 20 19 Mrazené maliny s pridaním cukru alebo iných sladidiel, s obsahom cukru bez cla
pod 13 % podľa hmotnosti: ostatné
79,6
ex 0811 20 31 Mrazené maliny bez pridania cukru alebo iných sladidiel: celé plody 99,5
ex 0811 20 31 Mrazené maliny bez pridania cukru alebo iných sladidiel: iné 79,6
ex 0811 20 39 Mrazené čierne ríbezle bez pridania cukru alebo iných sladidiel: bez stopky 62,8
ex 0811 20 39 Mrazené čierne ríbezle bez pridania cukru alebo iných sladidiel: iné 44,8
ex 0811 20 51 Mrazené červené ríbezle bez pridania cukru alebo iných sladidiel: bez stopky 39,0
ex 0811 20 51 Mrazené čierne ríbezle bez pridania cukru alebo iných sladidiel: iné 29,5

2. Minimálne dovozné ceny uvedené v článku 1 sa budú dodržiavať od zásielky k zásielke. V prípade, ak je hodnota colnej deklarácie nižšia ako minimálna dovozná cena, vyrovnávacie clo sa vymeria vo výške rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou a hodnotou colnej deklarácie.

3. Ak možno na základe dovoznej ceny určitého výrobku uvedeného v tejto prílohe predpokladať, že ceny by sa mohli v blízkej budúcnosti dostať pod úroveň minimálnych dovozných cien, Európska komisia bude informovať slovenské úrady, aby im umožnila zjednať nápravu.

4. Na žiadosť Spoločenstva alebo Slovenskej republiky preverí Asociačný výbor fungovanie systému alebo zváži úpravu úrovne minimálnych dovozných cien. Ak to bude vhodné, Asociačný výbor prijme potrebné rozhodnutia.

5. Na povzbudenie a podporu rozvoja obchodu a na vzájomný prospech všetkých zúčastnených strán sa zorganizuje konzultačné stretnutie tri mesiace pred začiatkom každého hospodárskeho roka v Európskom spoločenstve. Toto konzultačné stretnutie sa bude konať medzi Európskou komisiou a organizáciami zainteresovaných európskych výrobcov pre príslušné výrobky na jednej strane a úradmi a organizáciami výrobcov a vývozcov všetkých asociovaných vyvážajúcich krajín na druhej strane.

Počas tohto konzultačného stretnutia sa bude rokovať o situácii na trhu s mäkkým ovocím, o prognóze výroby, situácii v zásobách, o vývoji cien a možnom vývoji trhu, ako aj o možnostiach prispôsobenia ponuky dopytu.

Príloha B(a)

Dovozné clá aplikované v Slovenskej republike na uvedené výrobky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa zrušia

Slovenský kód
KN(1)
Slovenský kód
KN(1)
Slovenskýkód
KN(1)
Slovenský kód
KN(1)
Slovenský kód
KN(1)
Slovenský kód
KN(1)
0101 90 11 0407 00 90 0810 40 10 1209 22 10 1518 00 39 2008 92 93
0101 90 19 0408 11 20 0810 40 30 1209 22 80 1518 00 91 2008 92 94
0102 90 90 0408 19 20 0810 40 50 1209 23 11 1518 00 95 2008 92 97
0103 91 90 0408 91 20 0810 40 90 1209 23 15 1518 00 99 2008 92 98
0103 92 90 0408 99 20 0811 20 19 1209 23 80 2008 99 11
0409 00 00 0811 20 31 1209 24 00 1602 90 10 2008 99 19
0206 10 10 0410 00 00 0811 20 59 1209 25 10 1602 90 31 2008 99 23
0206 10 91 0811 20 90 1209 25 90 1602 90 41 2008 99 25
0206 10 99 06 0811 90 31 1209 26 00 1602 90 72 2008 99 26
0206 21 00 0811 90 50 1209 29 10 1602 90 74 2008 99 28
0206 22 00 0701 10 00 0811 90 70 1209 29 50 1602 90 76 2008 99 36
0206 29 10 0703 10 11 0811 90 75 1209 29 80 1602 90 78 2008 99 37
0206 29 99 0703 90 00 0811 90 80 1210 10 00 1602 90 98 2008 99 38
0206 30 20 0709 51 00 0811 90 85 1210 20 10 2008 99 40
0206 30 31 0709 70 00 0811 90 95 1210 20 90 2001 90 20 2008 99 41
0206 30 80 0709 90 10 0812 10 00 2001 90 50 2008 99 43
0206 41 20 0709 90 90 0812 90 10 1302 19 05 2001 90 65 2008 99 45
0206 41 80 0710 21 00 0812 90 40 2001 90 91 2008 99 46
0206 49 20 0710 22 00 0812 90 50 1502 00 10 2008 99 47
0206 49 80 0710 29 00 0812 90 60 1503 00 11 2005 60 00 2008 99 49
0206 80 10 0710 30 00 0812 90 70 1503 00 19 2005 90 10 2008 99 51
0206 80 91 0710 80 51 0812 90 99 1503 00 30 2008 99 61
0206 80 99 0710 80 59 0813 1503 00 90 2007 91 90 2008 99 62
0206 90 10 0710 80 70 1510 00 90 2007 99 10 2008 99 68
0206 90 91 0710 80 85 0901 11 00 1511 90 19 2007 99 91 2008 99 99
0206 90 99 0710 80 95 0901 12 00 1511 90 91 2007 99 93
0207 13 91 0710 90 00 0901 21 00 1511 90 99 2009 61 10
0207 14 91 0711 40 00 0901 22 00 1512 11 91 2008 20 19 2009 61 90
0207 26 91 0711 90 10 0901 90 10 1512 19 91 2008 20 39 2009 69 11
0207 27 91 0711 90 50 0901 90 90 1513 19 11 2008 20 51 2009 69 19
0207 34 10 0711 90 80 0904 20 10 1513 29 19 2008 20 59 2009 69 51
0207 34 90 0711 90 90 0904 20 30 1513 29 50 2008 20 71 2009 69 59
0207 35 91 0712 20 00 0904 20 90 1513 29 91 2008 20 79 2009 69 90
0207 36 81 0712 90 05 1513 29 99 2008 20 91 2009 80 19
0207 36 85 0712 90 11 1001 10 00 1515 11 00 2008 20 99 2009 80 36
0207 36 89 0712 90 30 1515 19 10 2008 30 2009 80 38
0209 00 11 0712 90 50 1105 20 00 1515 19 90 2008 92 12 2009 80 50
0209 00 19 0712 90 90 1515 21 10 2008 92 14 2009 80 63
0209 00 30 0713 10 10 1204 00 90 1515 21 90 2008 92 32 2009 80 69
0210 99 10 0713 10 90 1205 10 10 1515 29 10 2008 92 34 2009 80 71
0210 99 71 0713 40 00 1205 90 00 1515 29 90 2008 92 36
0210 99 79 1206 00 10 1515 90 51 2008 92 38 2309
0210 91 00 0806 10 10 1207 50 10 1515 90 59 2008 92 51
0210 92 00 0806 20 1207 50 90 1515 90 91 2008 92 59
0210 93 00 0808 20 90 1207 91 10 1515 90 99 2008 92 72
0210 99 39 0809 20 05 1207 91 90 1516 20 95 2008 92 74
0210 99 59 0809 20 95 1209 10 00 1516 20 96 2008 92 76
0210 99 80 0809 30 90 1209 29 60 1516 20 98 2008 92 78
0809 40 05 1209 21 00 1518 00 31 2008 92 92
(1) Ako je stanovené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

Príloha B(b)

Na dovoz nasledujúcich výrobkov do Slovenskej republiky, ktoré majú pôvod v Spoločenstve, sa aplikujú tieto obchodné výhody

Slovenský
kód KN
Opis (1) Aplikované
ad valorem
clo
Množstvo
od 1. 7.
2002 do
30. 6.
2003
(v tonách)
Ročné
množstvo
od 1. 7.
2003
(v tonách)
Ročný
prírastok
(v tonách)
Zvláštne ustanovenia
0201
0202
Hovädzie mäso, čerstvé, chladené alebo
mrazené
bez cla 1 750 3 500 0 (2)
0206 10 až
29
0210
Hovädzie mäso (drobky) bez cla 500 1 000 0 (2)
0204 Ovčie mäso bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(2)
ex 0203 Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo
mrazené
bez cla 2 800 3 000 300 (3) (4)
0210 11 až
0210 19
Bravčové mäso, solené, v slanej vode,
sušené alebo údené
bez cla
0207 Hydina, čerstvá, chladená alebo mrazená bez cla 650 725 75 (3)
1602 31 až
1602 39
Hydinové mäso pripravené alebo
konzervované
0402 Mlieko sušené a mlieko kondenzované bez cla 350 500 0 (2) (3)
0403 10 11
až 39
Cmar, jogurt a iné fermentované alebo
acidofilné mlieko a smotana
0403 90 11
až 69
bez cla 250 500 0 (2) (3)
0404 Srvátka a výrobky skladajúce sa
z prírodných zložiek mlieka
ex 0405 Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce
z mlieka (okrem 0405 20 10 a 0405 20 30)
bez cla 252 300 0 (2) (3)
0406 Syr a tvaroh bez cla 1 895 2 100 195 (3)
0408 11 80 Žĺtka z vtáčích vajec, sušené 14,5 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0408 91 80 Vtáčie vajcia, sušené 14,5 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0701 90 50 Zemiaky nové (od 1. januára do 30. júna) bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0701 90 10
0701 90 90
Zemiaky, iné 6 500 500 0 (3)
0702 00 00 Čerstvé paradajky bez cla 2 600 2 900 300 (3)
ex 0704 10 00 Karfiol, brokollca
(od 15. apríla do 30. novembra)
6 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0704 90 10 Biela kapusta a červená kapusta 6 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0704 90 90 Ostatné 6 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
ex 0705 1100 Hlávkový šalát
(od 1. apríla do 30. novembra)
5,9 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0708 10 00 Čerstvý alebo chladený hrášok
(od 1. júna do 31. augusta)
bez cla 130 145 15 (3)
0708 90 00 Strukoviny 5,9 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0709 60 10 Sladká paprika 4,3 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0709 60 99 Ostatné 4,3 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0807 11 00 Vodové melóny 4 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0809 10 00 Marhule 4,2 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0809 30 10 Nektárlnky 4 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
0808 10 Jablká, čerstvé bez cla 7 500 15 000 0 (3)
1001 Pšenica a súraž bez cla 15 000 30 000 0 (2)
1002 Raž bez cla 1 000 2 000 0 (2)
1003 Jačmeň bez cla 15 000 30 000 0 (2)
1004 Ovos bez cla 500 1 000 0 (2)
1005 10 90
1005 90 00
Kukurica bez cla 5 350 10 000 0 (2)
1006 Ryža bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
1008 Pohánka, proso, semenec, iné obilniny bez cla 500 1 000 0 (2)
1107 10 99 Slad bez cla 1 500 3 000 0 (2)
1516 10 Živočíšne tuky a oleje 10 1 000 1 000 0 (3)
1516 20 Rastlinné tuky a oleje 9 1 000 1 000 0 (3) (5)
1517 10 90 Margarín 10 270 270 0 (3)
1601 00 Klobásy a podobné výrobky bez cla 300 350 50 (3)
1602 41 až
1602 49
Pripravené alebo konzervované bravčové
mäso
ex 1602 20 90 Pečene, rôzne veľkosti 9 265 265 0 (3)
1602 50 Iné pripravené alebo konzervované hovädzie
mäso, vnútornosti alebo krv
bez cla 100 200 0 (2)
1703 Melasa bez cla bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
(2)
ex 2001 90 96 Špargľa bez cla 130 145 15 (3)
2002 Paradajky pripravené alebo konzervované bez cla 1 300 1 450 150 (3)
2005 90 60 Mrkva 5 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2005 90 70 Miešaná zelenina 5 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2005 90 80 Ostatná zelenina a zeleninové zmesi 5 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2008 50 Marhule 4 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2008 70 Broskyne 4 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2008 92 16
2008 92 16
2008 92 16
Miešané ovocie 4 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 69 71 Hroznová šťava 2 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 69 79 Hroznová šťava 2 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 71 Jablčná šťava 10 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2009 79 Jablčná šťava 10 bez
obmedzenia
bez
obmedzenia
2401 Nespracovaný tabak 2,4 1 000 1 000 0 (3)

(1) Znenie opisu výrobkov sa chápe tak, že má iba opisnú funkciu, a preferenčná schéma v rámci tejto prílohy sa určí podľa obsahu kódu KN. Tam, kde sa uvádzajú kódy ex KN, preferenčná schéma sa určí uplatnením kódu KN spolu so zodpovedajúcim opisom.

(2) Tieto obchodné výhody sa vzťahujú iba na výrobky, na ktoré neboli poskytnuté žiadne vývozné náhrady. K žiadosti o priznanie uvedenej obchodnej výhody musí byť priložený certifikát, ktorý potvrdzuje, že na tieto výrobky neboli vyplatené žiadne vývozné náhrady [pozri prílohu k prílohe B(b)].

(3) Množstvá tovarov podliehajúce týmto jestvujúcim tarifným kvótam prepustené do voľného obehu k 1. júlu 2002 pred dátumom, keď tento protokol nadobudne platnosť, sa v plnej miere započítajú oproti množstvu uvedenému v štvrtom stĺpci s použitím sadzby cla platnej v čase dovozu.

(4) Okrem panenskej sviečkovej predkladanej samostatne.

(5) Okrem výrobkov s kódom KN 1516 20 95, 1516 20 96 a 1516 20 98.

Príloha k prílohe B(b)

Príloha 01

Príloha C

DOHODA MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A SLOVENSKOU REPUBLIKOU O RECIPROČNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH VÝHODÁCH NA URČITÉ DRUHY VÍN

1. Dovoz nasledujúcich výrobkov s pôvodom v Slovenskej republike do Spoločenstva podlieha týmto obchodným výhodám:

Slovenský
kód KN
Opis Aplikované
clo
Ročné
množstvá
(hl)
ex 2204 Akostné šumivé víno bez cla 2 500

2. Spoločenstvo poskytne preferenčné nulové clo v rámci tarifných kvót, ako sa uvádza v bode 1, za podmienky, že Slovenská republika nebude platiť nijaké vývozné náhrady na vývoz týchto množstiev.

3. Dovozy nasledujúcich výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Slovenskej republiky podliehajú týmto obchodným výhodám:

Slovenský
kód KN
Opis Aplikované
clo
Ročné
množstvá
(hl)
ex 2204 10
Akostné šumivé vína bez cla 10 000
ex 2204 21Akostné vína z čerstvého hrozna
v nádobách s obsahom menej
ako 2 litre
2204 29 Ostatné druhy vín z čerstvého
hrozna v nádobách s obsahom
viac ako 2 litre
25% 20 000

4. Slovenská republika poskytne preferenčné nulové clo v rámci tarifných kvót, ako sa uvádza v bode 3, za podmienky, že Spoločenstvo nebude platiť nijaké vývozné náhrady na vývoz týchto množstiev.

5. Táto dohoda sa vzťahuje na vína,

a) ktoré boli vyrobené z čerstvého hrozna vyprodukovaného a zozbieraného na území príslušnej zmluvnej strany a

b)

(i) majú pôvod v Spoločenstve a boli vyrobené v súlade s predpismi stanovujúcimi enologické postupy a procesy uvedené v hlave V nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom;(1)

(ii) majú svoj pôvod v Slovenskej republike a boli vyrobené v súlade s predpismi upravujúcimi enologické postupy a procesy v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Tieto enologické predpisy zodpovedajú legislatíve Spoločenstva.

6. Dovoz vína na základe obchodných výhod podľa tejto dohody je podmienený predložením certifikátu vystaveného obojstranne uznávaným úradným orgánom, ktorý sa nachádza na spoločne vypracovanom zozname, potvrdzujúcim, že príslušné víno spĺňa podmienky uvedené v bode 5 písm. b).

7. Zmluvné strany preskúmajú možnosti udelenia ďalších obchodných výhod druhej zmluvnej strane, berúc pri tom do úvahy vývoj obchodu s vínom medzi zmluvnými stranami.

8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že budú okamžite pokračovať v už začatých rokovaniach s cieľom urýchlene uzatvoriť dohodu o recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov liehovín a vín zahrňujúcu „Slovenské tokajské víno“ pochádzajúce zo slovenskej časti tokajskej vinohradníckej oblasti.

9. Zmluvné strany zabezpečia, aby neboli recipročne udelené výhody spochybnené inými opatreniami.

10. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa musia uskutočniť konzultácie o akomkoľvek probléme súvisiacom s plnením tejto dohody.

11. Táto dohoda sa bude uplatňovať na územiach, na ktorých sa uplatňuje zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo, a to podľa podmienok stanovených v uvedenej zmluve na jednej strane a na území Slovenskej republiky na druhej strane.

Poznámky pod čiarou

1) Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 359, 31.12.1994, str. 2.

2) Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 306, 16. 11. 1998, str. 3.

3) Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 280, 4. 11. 2000, str. 9.