Vyhláška č. 6/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)

Čiastka 3/1962
Platnosť od 23.01.1962
Účinnosť od 07.02.1962
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 40 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. novembra 1961.

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. januára 1962

o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)


Dňa 15. januára 1959 bol v Ženeve dojednaný Colný dohovor o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR).

Dňa 31. augusta 1961 bola v sekretariáte Organizácie spojených národov uložená listina o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedenému Colnému dohovoru s výhradou, že Československá socialistická republika nebude viazaná ustanoveniami odsekov 2 a 3 článku 44 Dohovoru.

Podľa svojho článku 40 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. novembra 1961.

Do znenia Dohovoru spolu s českým prekladom možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí.


David v. r.