Oznámenie č. 145/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 9. mája 2003 na základe článku 12.

145

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2001 bola v Buenos Aires podpísaná Dohoda o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 28. septembra 2001. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bratislave 9. apríla 2003.

Dohoda nadobudne platnosť 9. mája 2003 na základe článku 12.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Argentínskou republikou podpísanej v Buenos Aires 8. novembra 1973 a Dohody o hospodárskej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Argentínskej republiky podpísanej v Buenos Aires 13. decembra 1978 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 129/1980 Zb.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.