Nájdených 43
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
286/2018 Z. z. Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre 01.11.2018
316/2016 Z. z. Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ 01.01.2017
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
466/2007 Z. z. Zákon o ochrane pred uplatňovaním exteritoriálnych účinkov právnych predpisov 01.11.2007
248/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti
650/2005 Z. z. Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 01.01.2006
104/1949 Zb. Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osôb presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak. 08.05.1949
194/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
24/2019 Z. z. Oznámenie o Dohovore o centralizovanom colnom konaní
43/2017 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 01.03.2017
59/2016 Z. z. Oznámenie o výnose o poskytovaní finančnej pomoci občanom SR a EÚ v mimoriadnych prípadoch
58/2016 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Ukrajinou o vojnových hroboch
300/2016 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 01.01.2017
213/2015 Z. z. Úplné znenie zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce
303/2013 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži
205/2013 Z. z. Novela nariadenia vlády o zozname bezpečných tretích krajín a krajín pôvodu 15.07.2013
195/2012 Z. z. Úplné znenie zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
318/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím
49/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o rozvojovej spolupráci
29/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003