Nájdených 16
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/2007 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 01.03.2007
31/1951 Zb. Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951
342/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 21.12.2007
516/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
683/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
620/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o interpretácii Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev formou predbežných rozhodnutí
563/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. 01.11.2004
553/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Komisiou Európskych spoločenstiev o vykonávaní Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike
347/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine o Cyprus
159/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu 04.09.2002
342/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.09.2001
250/2001 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy 01.07.2001
219/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov týkajúcej sa právneho štatútu, imunít a výsad Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) a jeho personálu v Slovenskej republike
205/1993 Z. z. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o prenesení právomoci dojednávať niektoré medzinárodné zmluvy 30.08.1993
30/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci medzi ústrednými orgánmi podieľajúcimi sa na riadení národných výborov a rád 08.05.1987
21/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu 06.05.1966