Nájdených 43
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v okruhu zmluvných strán viazaných Protokolom o doložkách o rozhodcovi 24.12.1957
32/1951 Zb. Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru 24.04.1951
132/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie
342/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 21.12.2007
8/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom
705/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí
551/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy
295/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov zmluvných štátov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín a o zmenách súvisiacich s depozitárskymi oznámeniami iných zmluvných štátov
288/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 01.05.2004
437/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Ukrajiny k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
215/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom 13.05.2003
148/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín Svätej Lucie
424/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv v znení neskorších predpisov 01.11.2001
214/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovou o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu
336/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy
46/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Piateho protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
43/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy a Protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
318/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách
319/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohovoru o právnom postavení utečencov a k Protokolu týkajúcemu sa právneho postavenia utečencov
117/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike a o jeho výsadách a imunitách