Oznámenie č. 36/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohody medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní

Čiastka 19/2006
Platnosť od 01.02.2006
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005.

36

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika pristúpila k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a k Dodatkovému protokolu k Dohode medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o implementácii čl. III ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 989 z 27. mája 2004 a s dodatkovým protokolom k tejto dohode uznesením č. 990 z 27. mája 2004.

Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe k dohode a k dodatkovému protokolu podpísal 21. júna 2004. Listiny o prístupe boli uložené 13. januára 2005 u generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, depozitára dohody.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 23 písm. a) a dodatkový protokol k dohode nadobudol platnosť 1. decembra 2005 na základe článku 17 (uverejnené v Úradnom vestníku ES, L 51/1 22. 2. 1978 a L 067 13. 3. 1999 a v slovenskom jazyku v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ č. 11/zv. 13, s. 3 až 28 a č. 11/zv. 31, s. 40 až 83).

Do textu dohody a dodatkového protokolu možno nazrieť v Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky.